ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာမွ ၾကိဳဆိုပါ၏

ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ယူေကမွ သင္ၾကားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုးထြင္းတီထြင္တတ္ေသာစိတ္ကူးအေတြးအေခၚမ်ားအား အမ်ားျပည္သူတို႕ထံ ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္လိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ျဖစ္ေစ၊ ယူေကတြင္ပညာသင္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြနု္ပ္တို႕ျပဳလုပ္မည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအေၾကာင္းသိလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ ဤေနရာတြင္စတင္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္လိုပါသလား?

အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေျဖရန္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ သင္ႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ သင္တန္းကို အၾကံျပဳေပးပါမည္။

အႏုပညာ၊ ပညာေရး ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား