ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ United Kingdom ေခၚ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈကူးလူး ဆက္ဆံေရးအတြက္ ထူေထာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဖန္တီးေပးရင္း ၄င္းတုိ႔အၾကား ကမၻာအႏွံ႕ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္လာႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ၄င္းကို ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္ဆံေရး ဟုေခၚဆုိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပိုမိုလုံၿခဳံစိတ္ခ်ျပီး တိုးတက္ႀကီးပြားမႈရွိေသာ ကမၻာႀကီးဖန္တီးႏုိင္ရန္ ယူေကႏိုင္ငံအတြက္ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈတုိ႔ကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေနရာအႏွံ႕ေရာက္ရွိႏုိင္မႈစြမ္းအားႏွင့္ ထိေရာက္မႈ အားအင္တုိ႔အရ ၾကည့္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကမၻာတလႊားတြင္ထင္ရွားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕အစည္းႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူႏွင့္ျပည္သူၾကား ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရအၾကား ဆက္သြယ္မႈတုိ႔ကိုလည္း ျဖည့္စြက္ေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ အႏုပညာ၊ ပညာေရးႏွင့္ လူ့အဖြဲ႕အစည္းစသည့္ က႑တုိ႔ကိုအသုံးခ်၍ လူအမ်ားကို စုစည္းမိလာေစရန္ ႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံႏွင့္ အလြယ္တကူ လက္တြဲႏိုင္ေသာ လက္တြဲေဖာ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၁၀)ႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားေသာ နယ္ေျမမ်ားရွိ ရုံးေပါင္း (၁၉၁)ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းေပါင္း (၇၀၀၀)ေက်ာ္ရွိပါသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမႉးထံမွ အမွာစကား

ျမန္မာနုိ္င္ငံက အေျပာင္းအလဲေတြကို ျဖတ္သန္းေနစဥ္ကာလမွာ ယူေကနုိင္ငံက ပညာေရး၊ အဂၤလိ္ပ္စာ၊ အနုပညာ အျပင္ လူမႈေရးနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ ကူညီဖုိ႔အသင့္ရွိေနပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ သမုိင္း

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ယူေကႏိုင္ငံံ၏ ႏုိင္ငံတကာယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၃၄ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစတင္တည္ရွိခဲ့ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျပီး ယခုအခါ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရုံးမ်ားရွိၿပီး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏုိင္ငံအႏွံ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ မတူညီကြဲျပားမႈ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈသုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ညီမွ်စြာဆက္ဆံမႈျပဳရန္ သံဓိဌာန္ခ်ထားကာ လက္ရွိမညီမွ်မႈမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။