ညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ မတူညီကြဲျပားမႈ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူတုိ႕အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားသည္ လူအမ်ားၾကား နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈတို႔ ရွိေသာအခါ ႀကီးထြားေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈရွိတတ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သိရွိထားပါသည္။ အသိအမွတ္ျပဳ တုိင္းတာေပးျခင္းမရွိေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို မည္သူမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ညီမွ်မႈရွိျခင္းႏွင့္ မတူညီကြဲျပားမႈရွိျခင္း စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕လုပ္ငန္းအားလုံး၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ေနေစရန္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ တုိးတက္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိင္းတာၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ "ႏိုင္ငံတကာမတူညီကြဲျပားစံုလင္မႈ ကြန္ယက္တစ္ခု" ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးစြဲေနသူမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအားလံုးကို ညီမွ်စြာဆက္ဆံမႈျပဳရန္ သံဓိဌာန္ခ်ထားပါ သည္။ ညီမွ်စြာ ဆက္ဆံမႈျပဳရန္အတြက္ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး လက္ရွိ ရွိေနေသာ မညီမွ်မႈမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ လုပ္ငန္းစဥ္ သည္ လူအမ်ားကိုနားလည္ေပးေသာ ၎တို႕၏ကြဲျပားျခားနား မႈမ်ားကို ေလးစားမႈေပးေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူတို႕အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအေပၚ အေျခခံပါသည္။ လူအမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈတုိ႕ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း၊ တန္ဖိုးထားေပးျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေပးျခင္း စသည္တုိ႕ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဤသေဘာတရားအယူအဆမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသရန္ႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မတူညီကြဲျပား ျခားနားမႈ အဓိကက႑ (၇) ရပ္အေပၚတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ၎တုိ႕မွာ အသက္အရြယ္၊ ကိုယ္ခႏၶာမသန္စြမ္းမႈ၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုျဖစ္မႈ/လူမ်ိဳး၊ က်ား/မလိင္ကြဲဲျပားမႈ၊ ဘာသာေရးသက္၀င္ယံုၾကည္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ စိတ္ေနသေဘာထားရွိမႈႏွင့္ အလုပ္ ႏွင့္ဘဝ ႏွစ္ဖက္မွ်တမႈရွိမႈတုိ႕ပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရာမ်ားတြင္ တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးရွိေရးမူ၀ါဒႏွင့္  မတူညီစံုလင္ကြဲျပားမႈ မဟာဗ်ဴဟာကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕က EO & D ဟုေခၚပါသည္။ ဤမူ၀ါဒမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။