အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ သင့္အားအေတြ႕အႀကံဳရရွိရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွမရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

သင္တုိ႕သည္ ကမာၻအႏွံ႕ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္ေစမႈမ်ားရွိေသာ ေခတ္မီ၍ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ လံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရွိေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဘက္ေပါင္းစံု ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စတင္စဥ္းစားအေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္မႈႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းအားရွိမႈတုိ႕အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အတုိင္းအတာတစ္ခု သင့္အားေပးစြမ္းမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိလစ္ဟာေနေသာ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ား

Senior Grant Officer (MyJustice programme)

Location: Rangoon 
Department: Education & Society 
Salary: Pay band G (From USD 1249 gross monthly salary)
Contract: 2 years fixed term contract
Closing Date: 13 August 2017 (23:59 UK Time)  

This post will support activities of MyJustice, the Rule of law and access to justice component of the Strengthening Governance in Burma/Burma Programme funded by the EU and granted to the British Council through a delegation agreement for implementation to the value of Euro 20 million over four years.

As the Senior Grants Officer, your role is to deliver and coordinate local activity under the EU-funded MyJustice Programme in Myanmar.

You will be responsible for designing and implementing complex granting processes which comply with British Council and EU policies and requirements. You will also be responsible for supporting the Grant Manager in designing and carrying out capacity building activities which directly and indirectly build the financial management capacity of the organisations which receive grants.

You will support MyJustice activities with guidance from the Grant Manager in compliance with both EU and British Council standards. This will include field office set up and management. You will work with the range of internal and external stakeholders to ensure that activities are managed in a way that meets objectives.

To be considered, you must have proven experience of project level financial accounting for donor agency such as the European Union and/or other agency. You will have experience operating successfully in large development projects and the administration of partners and subcontractors in delivering programme objectives and activities.

For further information, please see Role Profile and British Council Generic Behaviours at this link.

In our commitment to promote EDI (Equality, Diversity & Inclusion), if you are using our CV upload function to apply - kindly note that we are not interested in collecting any information that is irrelevant to the job such as marital status, age, photograph, etc.

If you prefer to use the British Council application form to apply, kindly download the respective form here.

We regret that resumes or CVs will not be considered when we shortlist for any roles, same as applications that are lacking in information.

Start Date: As soon as possible

If you are interested in applying and feel that you are suitable for the role, please apply before 13 August 2017 (23:59 UK Time).

 

Communications Specialist (Pyoe Pin programme)

Background

Pyoe Pin promotes inclusive, accountable and fair governance in Myanmar to underpin a more open, prosperous and peaceful society. Pyoe Pin uses political economy analysis and adaptive, iterative approaches to support processes that enable broad locally-led coalitions to coalesce around tangible real life issues and create sustainable change.

Objectives and Responsibilities

As a member of the Pyoe Pin Strategic Management Team, the Communications Specialist will lead the implementation of Pyoe Pin’s communications strategy with two main (closely related) objectives:

 • Enhance efforts to achieve the aims and objectives of Pyoe Pin’s partners, working through the issue areas in which Pyoe Pin is engaged, by providing support to communications and advocacy initiatives that publicise this work and its successes
 • Communicate the lessons from Pyoe Pin itself, so that knowledge and understanding of the approach taken by the Programme can be shared with CSOs, donor agencies and other stakeholders

With these objectives in mind, the Communications Specialist will:

 

 • Develop and sustain effective professional relationships with key constituencies (including the media, civil society, NGOs, academia, businesses, government agencies and parliamentarians).
 • Support Pyoe Pin and partners in the development of communications and advocacy materials to media, government, parliamentarians, donors and other stakeholders (such as backgrounders, articles, Power Point presentations, reports, brochures, websites, social media, radio/TV & film materials, drama, etc.) that strategically promote and publicise the major issues on which Pyoe Pin’s partners are engaged.
 • Identify and manage media training, in collaboration with Pyoe Pin media partners, to increase the media’s capacity to effectively inform public debate on issues with which Pyoe Pin and its partners are engaged, and which will contribute to increased democratic and accountable governance in Myanmar.
 • Monitor and analyse current events, including media monitoring and advise the Pyoe Pin Strategic Management Team on trends, news developments, or changing/unexpected circumstances that may impact on Pyoe Pin work, and help to determine appropriate strategic responses.
 • Ensure effective knowledge management systems and sharing of resources for both internal and external audiences.
 • This post is a full-time position initially until 30 April 2019. While based in Yangon, periodic travel to the locations of partner activities, and from time to time to Nay Pyi Taw, will be required. A competitive salary will be provided for the successful candidate.

 

Selection Criteria

 

 • A Masters degree in Communications or Journalism, or in another relevant area (such as economics, sociology, political sciences) if combined with work experience in communications and knowledge management.
 • A minimum of 7 years of demonstrated work experience in communications or closely related field.
 • A demonstrated sound understanding of current communications and marketing theory and tools essential to planning, executing, and monitoring communications strategies.
 • Excellent oral and written communication and presentational skills in English with an ability to write and edit to a high standard is essential. Spoken and written fluency in English is also essential. Myanmar language skills would be a distinct advantage.
 • Strong conceptual and research/analytical skills, with the ability to think strategically and rapidly analyse and integrate diverse information from varied sources into clear, accessible materials.
 • Knowledge of and engagement with relevant international, regional and national media networks.
 • Demonstrated ability to monitor and evaluate effectiveness of media and communications strategies and tools.
 • Proven planning and organisational skills.
 • Competence or knowledge across the range of IT systems and packages (such as Outlook, Word, PDF, PowerPoint, Web editing software).

 

Application Process

To apply, please send an application letter, CV and 3 examples of recent written materials to: admin@pyoepin.orgClosing date for applications is 28 August 2017.

It is expected that shortlisted candidates will be invited for an interview during the week of 11 September 2017.

သင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ စာသင္လိုသည့္ ဆရာ/ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။ အကယ္၍ ျဖစ္သည္ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူေသာစာမ်က္ႏွာ သို႕ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။