ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ သင့္အားအေတြ႕အႀကံဳရရွိရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွမရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

သင္တုိ႕သည္ ကမာၻအႏွံ႕ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္ေစမႈမ်ားရွိေသာ ေခတ္မီ၍ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ လံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရွိေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဘက္ေပါင္းစံု ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စတင္စဥ္းစားအေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္မႈႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းအားရွိမႈတုိ႕အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အတုိင္းအတာတစ္ခု သင့္အားေပးစြမ္းမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိလစ္ဟာေနေသာ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ား

Teaching Centre (TC) Administrative Officer (1 post) 

Country: Burma 
Location: Rangoon 
Department: Teaching Centre
Salary: Payband H (min USD 924 gross monthly salary) 
Closing Date: 19 September 2017 (23:59 UK Time)

We are looking for a Teaching Centre (TC) Administrative Officer  to provide an excellent and consistent level of administrative and operational support to the Teaching Centre management Team, Teaching Staff and Customers. In this role, you will report to the Operations manager and will support a variety of administrative tasks.

You will coordinate Teaching Centre resources management at the beginning and end of the term. You will communication with teaching staff to analyse timetable preference; ensuring staff work-life balance needs are incorporated  You will plan and manage the beginning and end of term processes including placement test schedules  and will assist to track student waiting lists to support achievement of targets. You are expected to assist with the preparation of invoices for contract clients and follow up outstanding debtors in a timely manner.

To be considered, you must have 2 years’ experience in the relevant field as well as proven experience in an administrative role. You must also have good communication skills in English and Burmese.

In return, the British Council offers an international working environment and growth prospects for the future as part of a rapidly expanding organisation. In your application, please include evidence of the relevant experience which you possess, matched against the criteria listed in the Role Profile and Person Specification for this post.                                              

For further information please see Role Profile and British Council Generic Behaviours given at this link

In our commitment to promote EDI (Equality, Diversity & Inclusion), if you are using our CV upload function to apply - kindly note that we are not interested in collecting any information that is irrelevant to the job such as marital status, age, photograph, etc.

Yangon operations

The Yangon teaching centre has seen unprecedented growth in Adult, Young Learner and Corporate student numbers since 2013. The centre now has over 6,000 student registrations per year. In 2015 we established a presence in Nay Pya Taw delivering English courses to over 400 Ministry officials. Timetable innovation has enabled the Yangon centre to meet the growing demand for English however it will soon be at capacity. Burma’s expansion strategy looks to find additional sites in Yangon, and potentially elsewhere, to deliver English language services to adult and young learner students

We regret that resumes or CVs will not be considered when we shortlist for any roles, same as applications that are lacking in information.

Start Date: As soon as possible

If you are interested in applying and feel that you are suitable for the role, please apply before 19 September 2017 (23:59 UK Time).

သင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ စာသင္လိုသည့္ ဆရာ/ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။ အကယ္၍ ျဖစ္သည္ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူေသာစာမ်က္ႏွာ သို႕ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

External links