အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ သင့္အားအေတြ႕အႀကံဳရရွိရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွမရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

သင္တုိ႕သည္ ကမာၻအႏွံ႕ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္ေစမႈမ်ားရွိေသာ ေခတ္မီ၍ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ လံႈ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရွိေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဘက္ေပါင္းစံု ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စတင္စဥ္းစားအေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္မႈႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းအားရွိမႈတုိ႕အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အတုိင္းအတာတစ္ခု သင့္အားေပးစြမ္းမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိလစ္ဟာေနေသာ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ား

Teaching Centre Assistant, Nay Pyi Taw

Location: Nay Pyi Taw 
Department: Teaching Centres 
Salary: Payband J (min USD 685 per month)
Contract: 1 year fixed term contract 
Closing Date: 2 July 2017 (23:59 UK Time)  

We are looking for a Teaching Centre Assistant who will be based in Nay Pyi Taw. He/She will be responsible for providing an excellent and consistent level of service to the British Council’s Teaching Operations in Nay Pyi Taw and providing administrative support to the Contract Manager and teachers based there. As the Assistant, you will have to liaise with Government office staff and other clients’ administrative staff to ensure office and teaching facilities meet the required standards for operations. You will ensure all equipment is in working order, checking stationery stock and providing timely photocopying, collating, bookbinding and laminating services, as required. Other duties include preparing placement tests for contract students and preparing registers for contract students. In addition, providing necessary logistic support services to new Teaching Centre teachers to Nay Pyi Taw is required. The Assistant will be reporting to both English Business Partnerships Manager and the Senior Teacher based in Nay Pyi Taw.

Candidates are to note that allowance on transport and accommodation will not be provided. 

To be considered, you must have proven 2 years of experience in an administrative or customer service role. If you have prior work experience in procuring for office supplies and in facilities management, you will be a preferred candidate. A Bachelor Degree and/or a Diploma in BA is essential. Language requirements include fluency in Burmese and English (reading, speaking, and writing). The Teaching Centre Assistant needs to have strong communication skills as he/she will need to deal with the various stakeholders; Senior teacher, teachers, Government staff members and Government senior officials.

In return, the British Council offers an international working environment and growth prospects for the future as part of a rapidly expanding organisation. In your application, please include evidence of the relevant experience which you possess, matched against the criteria listed in the Role Profile and Person Specification for this post.

Nay Pyi Taw operation

The British Council’s Teaching Operations in Nay Pyi Taw provides English Language proficiency instruction and communicative English / work related skills for donor funded and government funded projects in Nay Pyi Taw and some commercial clients from the private sector.

We regret that resumes or CVs will not be considered when we shortlist for any roles, same as applications that are lacking in information.

Start Date: As soon as possible

For further information : http://bit.ly/MYA-1205e

If you are interested in applying and feel that you are suitable for the role, please apply at this link http://bit.ly/MYA-1205e before 2 July 2017 (23:59 UK Time).

သင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ စာသင္လိုသည့္ ဆရာ/ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။ အကယ္၍ ျဖစ္သည္ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူေသာစာမ်က္ႏွာ သို႕ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။