သင္တန္းစတက္ႏုိင္ဖုိ႕ ဘယ္လိုစာရင္းသြင္းရပါမည္နည္း

 

ရန္ကုန္ရွိ အဂၤလိပ္စာေက်ာင္း တြင္ လက္ရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာအဆင့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေနရာယူရန္ ဖုန္းဆက္ျခင္း(သို႕) အီးေမးလ္ ပို႕ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဆက္သြယ္ပါ။

၁။ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အဆင့္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သင္၏ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အခ်င္းကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေပးပါသည္။ ဤအဆင့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ သင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

၂။ ဇူလိုင္တန္းခြဲသစ္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္း

ေက်ာင္းသား၊သူေဟာင္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႕ရက္မ်ားတြင္ ဇူလိုင္လတြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ အတန္းမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးႏိုင္ပါျပီ။ 

ေန႕ရက္ အခ်ိန္ အတန္း
ေမလ ၂၉ ရက္ (တနလၤာေန႕) မွ ဇြန္လ ၂ ရက္ (ေသာၾကာေန႕) အထိ နံနက္ ၈.၃၀ မွ ညေန ၆ နာရီ အထိ Primary and Tween, Adult
ဇြန္လ ၃ ရက္ (စေနေန႕) နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ
ဇြန္လ ၄ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ
ဇြန္လ ၅ ရက္ (တနလၤာေန႕) မွ ဇြန္လ ၉ ရက္ (ေသာၾကာေန႕) အထိ နံနက္ ၈.၃၀ မွ ညေန ၆ နာရီအထိ Secondary, Young Adult and Adult
ဇြန္လ ၁၀ ရက္ (စေနေန႕) နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ
ဇြန္လ ၁၁ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ
ဇြန္လ ၁၂ ရက္ (တနလၤာေန႕) မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ (ေသာၾကာေန႕) အထိ နံနက္ ၈.၃၀ မွ ညေန ၅ နာရီအထိ Young Adult and Adult
ဇြန္လ ၁၇ ရက္ (စေနေန႕) ႏွင့္ ၁၈ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ

အထက္ပါအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဇူလိုင္တန္းခြဲမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းကာ သင့္အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

၂၀၁၇ ေမလ ၂၂ ရက္မွစ၍ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုျပီး waiting list တြင္ စာရင္းေပးထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ဆက္သြယ္ပါမည္။

၃။ ႀကိဳတင္ေနရာယူႏုိင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ထံ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ 

ႀကိဳတင္ေနရာယူႏိုင္ရန္ ယေန႔ဖုန္းဆက္ပါ။ အီးေမးလ္ ပို႕ပါ (သို႕မဟုတ္) အြန္လိုင္းေပၚရွိ ေလွ်ာက္လႊာကို အသံုးျပဳပါ။ 

ဖုန္း - ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄၊ ၃၇၀၈၂၉၊ ၃၇၀၈၃၀

အီးေမးလ္ -  enquiries@mm.britishcouncil.org

အြန္လိုင္းေဖာင္ျဖင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈ ပို႕ပါ။