သင္တန္းစတက္ႏုိင္ဖုိ႕ ဘယ္လိုစာရင္းသြင္းရပါမည္နည္း

 

ရန္ကုန္ရွိ အဂၤလိပ္စာေက်ာင္း တြင္ လက္ရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာအဆင့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေနရာယူရန္ ဖုန္းဆက္ျခင္း(သို႕) အီးေမးလ္ ပို႕ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဆက္သြယ္ပါ။

၁။ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အဆင့္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သင္၏ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အခ်င္းကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေပးပါသည္။ ဤအဆင့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ သင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

၂။ စာရင္းသြင္းျခင္း

သင္၏အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကိုသိလွ်င္သိခ်င္း သင့္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ အေကာင္းဆံုးသင္တန္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕က အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာအႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးမည္ျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဆရာမ်ားႏွင့္ customer services အဖြဲ႕သည္ သင့္အတြက္အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးသင္တန္းကို ကူညီလမ္းညႊန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ႀကိဳတင္ေနရာယူႏုိင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ထံ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ 

ႀကိဳတင္ေနရာယူႏိုင္ရန္ ယေန႔ဖုန္းဆက္ပါ။ အီးေမးလ္ ပို႕ပါ (သို႕မဟုတ္) အြန္လိုင္းေပၚရွိ ေလွ်ာက္လႊာကို အသံုးျပဳပါ။ 

ဖုန္း - ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄၊ ၃၇၀၈၂၉၊ ၃၇၀၈၃၀

အီးေမးလ္ -  enquiries@mm.britishcouncil.org

အြန္လိုင္းေဖာင္ျဖင့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းမႈ ပို႕ပါ။