တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ အဂၤလိပ္စာ

သင္၏ အဂၤလိပ္စာကို တုိးတက္ေစ၍ သင္၏ အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္လိုက္ပါ။

အဂၤလိပ္စာသည္ ယေန႕ကမၻာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အလြန္ပင္အေရးပါေသာ ဘာသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အင္တာနက္ႏွင့္ ေခတ္မွီယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ သင္၏ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား အားလံုးျပည့္၀ေစရန္ႏွင့္ ဘ၀တြင္ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနမ်ားရရွိေစရန္ အဂၤလိပ္စာတြင္ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းက အေရးပါေသာေနရာမွ ကူညီေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ သင့္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္လာေစရန္ ႏွင့္ သင္၏ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားမွ အက်ိဳးအမ်ားဆံုးရယူႏိုင္ေစရန္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးကို သင့္အားေပးႏုိင္ပါသည္။ 

သင္၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အနာဂတ္အတြက္ သင့္ကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႕ ပို႕ေပးႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕က ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႕၏သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အြန္လုိင္းေပၚရွိ သင္ခန္း စာမ်ားသည္ သင္ႏွင့္ရြယ္သူေသာ လူမ်ားအတြက္အထူးသျဖင့္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသျဖင့္ သင့္ကဲ့သို႕ေသာ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာ ရမည္ျဖစ္သည္။ 

IELTS ကို ပူးတြဲဖန္တီးစီစဥ္သူ တစ္ဦးအေနႏွင့္ သင္၏ ေမွ်ာ္မွန္းရာတကၠသိုလ္သို႕ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည့္ အမွတ္မ်ားရရွိေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာတြင္ ႐ွိေနပါသည္။ 

သင္၏ အနာဂတ္အတြက္ အက်ိဳးအရွိဆံုး ရလာဒ္မ်ားရရွိလာႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဂၤလိပ္စာအထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ ရရွိႏို္င္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုလာ ေရာက္ေလ့လာပါ။

အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ သင္ယူမႈကို ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးျခင္း

သင့္အတြက္အေကာင္းဆုံးသင္ယူႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းကိုေရြးလိုက္ပါ

Classroom

Online

Mobile app