အဂၤလိပ္စာကို အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ေလ့လာပါ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၊ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာႏုိင္ေရး ကူညီႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွစြာေသာ အခမဲ့ အြန္လုိင္းသင္ခန္းစာမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၎သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ဗီဒီယိုမ်ား၊မုိဘိုင္းလ္ App ပ႐ိုဂရမ္မ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား၊ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္မႈႏွင့္ သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဤက႑တြင္