ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ စာၾကည့္တိုက္ရွိ စာအုပ္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အသင္း၀င္မ်ားသည္ သင္ၾကားေလ့လာမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ သူတုိ႕အား ကူညီေပးမည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေလ့လာေရးအေထာက္အကူျပဳ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ စာအုပ္မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု က်ယ္ျပန္႕စြာပါ၀င္ပါသည္။ ပညာေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ လူသားတို႕ႏွင့္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ဥပေဒပညာ၊ စီးပြားေရးပညာရပ္မ်ား၊ ဂႏၲဝင္စာေပ၊ ေခတ္ေပၚ၀တၳမ်ား၊ ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား၊ ကေလးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြသုတဆုိင္ရာ စာအုပ္မ်ားထားရွိပါသည္။

ဒီဗြီဒီ အေခြမ်ား

ယူေကႏိုင္ငံ၏ ႐ုပ္ရွင္၊ တယ္လီေဗးရွင္းႏွင့္ ေမာ္ကြန္းသတင္းထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႕ထဲမွ အေကာင္းဆံုးဟူသည္တုိ႕ကို စုေဆာင္းထားသည့္ ဒီဗြီဒီမ်ားအား အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ ထားရွိေပးပါသည္။

ရည္ညႊန္းကိုးကားစာအုပ္မ်ား

စြယ္စုံက်မ္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ အသင္း၀င္အမည္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္တကြ အဘိဓာန္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္တူစကားလံုးတြဲ အဘိဓာန္မ်ား စသျဖင့္တုိ႕ စုစည္းထားမႈကို လာေရာက္ေလ့လာပါ။

သတင္းစာ၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား

ထင္ရွားၿပီး လူၾကိဳက္မ်ားေသာ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား ဖတ္ျခင္းျဖင့္  ေနာက္ဆံုးေပၚ ယူေကႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့သတင္းမ်ားကို သိရွိႏုိင္သည္။ လူအမ်ား ႏွစ္ျခိဳက္ၾကသည့္ နာမည္ႀကီး မဂၢဇင္းမ်ားျဖစ္သည့္ PC Advisor၊ Photography ႏွင့္ Marketing Week၊ Majesty မဂၢဇင္းတို႕အျပင္ ၿဗိတိသွ်သတင္းစာမ်ားျဖစ္ေသာ Observer ႏွင့္ Weekly Telegraph တို႕ကိုလည္း ထားရွိပါသည္။

MMM Collection

MMM Collection သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္မ်ားအား အထူးျပဳ စုေဆာင္းထားပါသည္။ ရွားပါးေသာ စာအုပ္မ်ားမွအစ အသစ္ထုတ္ေဝသည့္ စာအုပ္မ်ားအထိ ရွိပါသည္။ 

ကေလးမ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကေလးမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စာဖတ္ၾကရန္ တုိက္တြန္းအားေပးလိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ကေလးစာၾကည့္တိုက္တြင္ စာအုပ္ေပါင္း ၉,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာႏွင့္ ေလ့လာရန္ အေရာင္ေတာက္ပေသာ ေရာင္စံုစာအုပ္မ်ား၊ ပိုမိုအသက္ႀကီးေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ၀တၳဳစာအုပ္ အမ်ိဳးစံု ရွိပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဒီဗီဒီ အနည္းငယ္လည္း ရွိပါသည္။