၇၈ ကမ္းနားလမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕
Telephone number
+၉၅ (၀) ၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄၊ ၃၇၀၈၂၉၊ ၃၇၀၈၃၀
Telephone number
+၉၅ (၀) ၁ ၂၄၅၃၄၅
Telephone number
enquiries@mm.britishcouncil.org

About

ေလ့လာမႈတစ္ခုသည္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပတ္၀န္းက်င္လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ေက်ာင္းသည္ ဆရာမ်ားသင္ၾကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ေလ့လာသူမ်ားေလ့လာႏုိင္ရန္ ကူညီေပးရန္ တိတိက်က်ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး အမွန္တကယ္ တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခုမွ အျမင့္မားဆံုး အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေခတ္မွီေသာ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကလည္း ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို သူတုိ႕၏သင္ခန္းစာမ်ား အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္လာေစရန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ အသံုး၀င္လာေစရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားပါသည္။ မိဘမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ စိတ္ႏွလံုးေအးခ်မ္းမႈကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ သြားလာေရးလြယ္ကူမႈတြင္ အျမင့္ဆံုး စံႏႈန္းစံထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။

Calendar

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သင္တန္းဖြင့္ရက္မ်ား

7 January - 17 March

24 April - 2 July

15 July - 22 September

6 October - 13 December

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာ ရုံးပိတ္ရက္မ်ား

Date Holiday
1 January Happy New Year
4 January Independent Day
12 April Water Festival
13 April Water Festival
14 April Water Festival
15 April Water Festival
16 April Water Festival
17 April Myanmar New Year
18 April New Year Government's Holiday
1 May May Day / World Workers' Day
10 May Full Moon Day of Kason
19 July Martyr's Day
1 September Eid al-Adha
5 October Full Moon Day of Thadingyut
3 November Full Moon Day of Tazaungdaing
13 November National Day
25 December Christmas Day
26 December Boxing Day

Contact and location

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္

Day Regular opening hours
Monday - Saturday 8:00 AM - 6:30 PM
Sunday 8:30 AM - 5:00 PM

စာသင္ၾကားခ်ိန္

Day Regular opening hours
Monday - Saturday 7:00 AM - 8:15 PM
Sunday 9:00 AM - 4:00 PM