ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပြဲမ်ား

ကြၽန္ုပ္တို႕မွ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား စသည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး ပုံမွန္စီစဥ္က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာမီ က်င္းပမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပြဲမ်ားကို ေအာက္ပါတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ကြၽန္ုပ္တို႕၏ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သင့္အား ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ပြဲစဥ္မ်ား

မႏၱေလး အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

Saturday 25 February 2017
Marvel Hotel, Mandalay

မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ဆ႒မအၾကိမ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအတြက္ စာရင္းေပးႏိုင္ျပီ