ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပြဲမ်ား

ကြၽန္ုပ္တို႕မွ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား စသည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး ပုံမွန္စီစဥ္က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ မၾကာမီ က်င္းပမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပြဲမ်ားကို ေအာက္ပါတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ကြၽန္ုပ္တို႕၏ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သင့္အား ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ပြဲစဥ္မ်ား

Reading Challenge: Big Friendly Read (for 7 to 15 year olds)

Wednesday 01 March 2017 to Wednesday 03 May 2017
British Council Library

အသက္၇ႏွစ္ မွ ၁၅ႏွစ္ အတြင္း ကေလးမ်ားအတြက္ စာဖတ္ျပိဳင္ပြဲကို မတ္လ (၁) ရက္ေန႕မွ ေမလ (၃) ရက္ေန႕ အထိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ က်င္းပေပးေနပါသည္။

4th Video Storytelling Workshop

Monday 08 May 2017 to Thursday 18 May 2017
The Link 78 Hotel Mandalay

သင့္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း၊ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို လူမႈဘဝ ေရးရာ အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလာေစတဲ့ ဗြီဒီယိုအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲမလဲဆိုတာကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ရယူလုိက္ပါ။