စာေမးပဲြေျဖဆိုျခင္း

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တြင္ လူေပါင္း (၂)သန္းေက်ာ္သည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွတဆင့္ စာေမးပဲြမ်ားကို ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ကမၻာအႏွ႔ံရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၉၀)ေက်ာ္တြင္ အဂၤလိပ္စာ စာေမးပဲြမ်ားမွ အစျပဳ၍ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း စာေမးပဲြအဆံုး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စာေမးပဲြမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔က တာ၀န္ယူ က်င္းပေပးေနပါသည္။ ပညာရပ္ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးေလာကတို႔မွ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တီထြင္မႈအေတြး အေခၚမ်ားကို ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ လူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးေနပါသည္။

ဤက႑တြင္

IELTS

IELTS ကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ တံခါးမ်ားပြင့္လာေစပါသည္။ ကမၻာအႏွံ႔ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊ ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အတတ္ပညာဆိုင္ရာအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ကမၻာအႏွ႔ံရွိ ၁ဝ,၀၀၀ ေက်ာ္မွ်ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက IELTS ကို အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

Book your IELTS test now

ေက်ာင္းစာေမးပဲြမ်ား

ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ မွ လူ ၂ သန္းသည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွတဆင့္ ႏိုင္ငံတကာစာေမးပဲြမ်ားကို ေျဖဆိုၾကပါသည္။ International GCSEs၊ A/AS Level မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေနပါသလား။

Cambridge အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေမးပြဲမ်ား

Cambridge အဂၤလိပ္စာအကဲျဖတ္စာေမးပဲြမ်ားအေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက သိရွိ အသိအမွတ္ ျပဳၾကပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွတဆင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိၾကပါသနည္း

သင္၏ အလုပ္အခြင့္အလမ္းတုိးတက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း (သို႕) ႏုိင္ငံျခားတြင္ျဖစ္ေစ ဆက္လက္၍ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ တဆင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိပါ။