ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေရွ႕အာရွေဒသႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ လူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပညာေရး၊ စြမ္းရည္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀-ေက်ာ္ၾကာ ယဥ္ေက်းမႈဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတို႕တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ အာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (Asian Development Bank) ၊ ယူေက ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဝန္ၾကီးဌာန (Department for International development )၊ ဥေရာပသမဂၢ(European Union) ႏွင့္ ကမာၻ႕ဘဏ္ (World Bank) စသျဖင့္ေသာ အလွဴရွင္ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ခိုင္မာေသာမွတ္တမ္းရွိပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏အင္အား ေတာင့္တင္းလွေသာ ေဒသခံ ကြန္ယက္မ်ားကလည္း ကမာၻအႏွံ႕ျပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕တိက်စြာနားလည္ေစရန္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ နားလည္ႏုိင္စြမ္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ကမာၻတစ္လႊားရွိ အေရးပါေသာက႑မ်ား နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ထိေရာက္ ၾကာရွည္ခံကာ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံး အေျဖရွာထုတ္ခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အလုပ္မ်ား

MyJustice

MyJustice သည္ ဥေရာပသမဂၢမွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျပီး  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ပရုိဂရမ္ျဖစ္ပါသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ားကို သန္႔ရွင္းစြာ၊ ညီမွ်စြာနွင့္ တရားမ်ွတစြာ ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ဗဟုသုတ၊ ယံုၾကည္မႈနွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည့္စံုေအာင္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

MyJustice စီမံကိန္း အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ သမ႓ာရင့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ေလ်ာက္ ေဒသ (၆) ခုတြင္ရွိေသာ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲလုပ္ကိုင္ကာ ဥပေဒအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကြန္ယက္တစ္ခု ေဖာ္ထုတ္ေရးကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ဤ ကြန္ယက္သည္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္တားဆီးျခင္း ကိစၥမ်ားတြင္ အရည္အေသြးႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတုိ႕ တုိးတက္ရရွိလာေစရန္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈုတို႔႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ 

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္း အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္

အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ပညာေရးက႑ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ပညာေရးက႑ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းကို မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရဖြယ္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစီးစီစဥ္၍ အျခားေသာ အေရးႀကီး၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ဤစီမံကိန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး လက္တြဲေဖာ္မ်ားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတာက္ေလ်ာက္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အထူးျပဳမႈသည္ အဂၤလိပ္စာကို သီးသန္႔ရည္ညႊန္းသည့္ သင္ၾကားေရးၾကားခံသံုး ဘာသာစကား နယ္ပယ္ပိုင္းသို႕ သုေတသနျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ပညာေရးက႑ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမုိ သိရွိရန္ျပဳလုပ္ပါ။  

ပ်ိဳးပင္စီမံကိန္း (Pyoe Pin)

ပ်ိဳးပင္လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဤႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းရာတြင္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ ပထမအဆင့္၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚတြင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္လ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ပိုမုိထိေရာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္အေျချပဳေသာစီမံကိန္းမ်ားမွတဆင့္ သက္ဆုိင္ပတ္သက္သူမ်ားကို စုစည္းေပးပါသည္။ ပုိမုိထိေရာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဆုိသည္မွာ လယ္သမားမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ လူထု၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ပိုမုိရွိလာေစရန္ ႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပိုမုိခုိင္မာေတာင့္တင္းလာေစရန္တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ပိ်ဳးပင္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမုိသိရွိရန္ျပဳလုပ္ပါ။  

ေမးခြန္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ႏိုင္ငံ တကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ (သို႕) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ႐ံုးတြင္ရွိေသာ အလုပ္ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕သို႕ 01-254658 (ရန္ကုန္) သို႕ဖုန္းဆက္ပါ။

External links