Hidden Words - Hidden Worlds Anthology

"တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ စကားလံုးမ်ား၊ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား" စီမံခ်က္သည္ စာေပကို အသုံးျပဳၿပီး ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ တမူထူးျခားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးလႊမ္းၿခဳံေသာ စီမံခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

ၿပီးခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးရွိ ေထာင္စုႏွစ္စင္တာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏွင့္ေဒသအသီးသီးမွ စာေရးဆရာတို႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၀ထၱဳတိုေရးသားနည္းဆိုင္ရာအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးမွ ေဒသခံမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာေသာ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ၀ထၱဳတိုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ဆန္းသစ္ေသာ တင္ျပမႈမ်ားပါ၀င္ေသာ ၀ထၱဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ကို တစ္ႏွစ္ၾကာ စီစစ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။

တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ စကားလံုးမ်ား၊ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား ဟု အမည္ေပးထားေသာ ၀ထၱဳတို ေပါင္းခ်ဳပ္တြင္ မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား (၁၁) မ်ိဳးႏွင့္ ေရးသားထားေသာ မူရင္း၀ထၱဳတို (၂၈) ပုဒ္၊ ျမန္မာဘာသာျပန္ (၂၁) ပုဒ္ တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလတြင္ ပရိတ္သတ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း အထိမ္းအမွတ္္ပြဲသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ အၾကီးမားဆုံး စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

အုပ္ေရ (၂၀၀၀) ပုံႏွိပ္ခဲ့ၿပီး စာအုပ္မ်ားကို တုိင္းရင္းသားေဒသ ၇ ခု သို႕ စာေပယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဖက္အဖဲြ႕မ်ား ႏွင့္ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္မ်ားမွတဆင့္ ဤထူးျခားေသာ ၀ထၱဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အမ်ားျပည္သူမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ေစရန္အတြက္ အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါသည္။ 

ျပည္တြင္းရွိ စာေပဘာသာျပန္ဆိုသူမ်ား၏ အေထာက္အကူျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၀ထၱဳတို (၁၄) ပုဒ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႕ ျပန္ဆိုႏိုင္ခဲ့ျပီၿဖစ္ၿပီး ပထမဆုံး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဘာသာ၀ထၱဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ကို ယူေကတြင္ မၾကာမီထုတ္ေ၀သြားရန္ စီစဥ္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။ 

တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ စကားလံုးမ်ား၊ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား ေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Writer in Residency

ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေသာ Hidden Words, Hidden Worlds (တိမ္ျမဳပ္ေနေသာစကားလံုးမ်ား၊ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား) အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ  ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ပထမဦးဆံုး Writer-in-Residence အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ စာေပအနုပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

Creative Writing ေခၚ ေခတ္ေပၚဆန္းသစ္စာေပအေရးအသားက႑တြင္ ထိပ္တန္းဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သူ Edge Hill တကၠသိုလ္နွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္ေသာ ဤ residency အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ နုိဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ writer in residency အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ၾကားခံရသူ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေဒးသည္ ယူေကတြင္ creative writing သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္အတူ နုိင္ငံအနွံ႔ Live Literature Events ေခၚ သက္ဝင္လႈပ္ရွား စာေပပြဲေတာ္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွား၍ ေရဒီယို အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ကာ စာေပလက္ရာအသစ္မ်ားကိုလည္း ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာ ေမာင္ေဒးသည္ ကဗ်ာဆရာ၊ အယ္ဒီတာနွင့္ ပါေဖာမင့္အနုပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ကာ အေပ်ာ္စီးပင္လယ္ (ေက်ာ္ေမႊး ၂၀၀၆)၊ အစြန္းထြက္ဇီ၀ေဗဒ (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၁)၊ ဘီလူးတို႔ရဲ႕ေျမႏုလြင္ျပင္ (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၂)၊ ကဗ်ာမ်ား (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၄)၊ ႐ုပ္႐ွင္ကဗ်ာမ်ား (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၅)၊ အစိမ္းေရာင္စာအုပ္ (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၆)၊  Gasoline (ႏွစ္ကာလမ်ား ၂၀၁၆) စသည့္ ျမန္မာကဗ်ာစာအုပ္ ခုႏွစ္အုပ္အား ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ၎၏ ကဗ်ာမ်ားသည္ နုိင္ငံတကာမဂၢဇင္းမ်ားျဖစ္သည့္ The Wolf ၊ Guernica ၊ The Awl နွင့္ International Poetry Review စသည္တို႔တြင္ ရုိက္နွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ သူသည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ Beyond Pressure International Performance Art Festival ေခၚ ပါေဖာမင့္အနုပညာပြဲေတာ္ကို ပူးတြဲထူေထာင္က်င္းပခဲ့ျပီး သူ၏ အနုပညာလက္ရာမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္းနွင့္ ျပည္ပနုိင္ငံမ်ားတြင္ ပြဲထုတ္ျပသခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခါ ဆရာေမာင္ေဒးမွ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ Writers Masterclass  စာေရးဆရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္ကာ ၎၏ writer in residency အစီအစဥ္မွ အေတြ႕အၾကံဳနွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ Literature Advisor ျဖစ္သည့္ Lucas Stewart မွ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေနေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စာေပေလာကတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္မႈအေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေက်ာ္ၾကားေသာ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေမာင္ေဒး၏ လန္ဒန္ ႏွင့္ လီဗာပူးလ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္္ ယူေကပရိတ္သတ္မ်ားပါ ပါဝင္ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းသည့္ စာေပအစီအစဥ္ႏွစ္ခု၏ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား မွ်ေဝေျပာၾကားထားသည္မ်ားကို ဤ blog တြင္ ဖတ္႐ႉႏိုင္ပါသည္။

External links