ယူေကတြင္ ပညာသင္ၾကားျခင္း

ယူေကတြင္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံတကာက အေလးထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထူးကဲေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

ယူေက တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၊ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားလက္ခံသည့္ေက်ာင္း (သုိ႔) အဂၤလိပ္ဘာသာစင္တာ တစ္ခုခုတြင္ ပညာသင္ၾကားလုိပါသလား။

သင့္အိပ္မက္သင္တန္းကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရွိေနပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိရွိႏုိင္ရန္ ေအာက္တြင္ဆက္လက္ရွာေဖြပါ။

ဤက႑တြင္

ယူေကတြင္ ပညာသင္ၾကားလုိပါလား?

ယူေကတြင္ ပညာသင္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံတကာက အေလးထားေသာ အရည္ အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထူးကဲေသာ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအလားအလာမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

အာရွတြင္ ယူေက အရည္အခ်င္းတစ္ခုခုကုိ သင္ယူျခင္း

အာရွတြင္ရရွိႏုိင္ေသာ ယူေကပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ပါ။ အာရွတြင္ ယူေကေက်ာင္းမ်ားမွ ကမ္းလွမ္းထား၍ မ်ားျပားလွေသာ သင္ၾကားမႈေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကကူညီပါသည္။

ယူေက ပညာေရးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ရွာပါ

ယူေက အတြင္းရွိ တကၠသုိလ္/ ေကာလိပ္(သုိ႔)ေက်ာင္းတစ္ခုခုရွိ သင္တန္းတစ္ခုခုကုိ ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ အကူအညီ ေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရးကုိယ္စားလွယ္၊ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္(သုိ႔)အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးဦးကုိရွာပါ။