အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္း

ကြၽႏု္ပ္တို႕ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား သင္တန္းပို႕ခ်မႈမ်ား၊ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွတဆင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာေပးသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္း တိုးတက္ေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဤက႑တြင္

ဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ မွီျငမ္းစရာမ်ား

အဂၤလိပ္စာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ၎ကို သင္ၾကားေနသူမ်ားအေပၚ ျပင္းျပေသာ ကူညီလိုစိတ္ ရွိပါသည္။

A teacher talking to a group of students working in a classroom

ဆရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ အစိုးရတကၠသိုလ္မ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူဖြဲ႕အစည္းေက်ာင္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသခံ ဆရာမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးပါသည္။

Our work with teachers

အေရွ႕အာရွတြင္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အေရွ့အာရွတြင္ အဂၤလိပ္စာပညာေရး အထူးက်ြမ္္းက်င္မႈ၊ မႈဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ ဆရာ/မဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမြမ္းမံလုဎ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္

Our English work across East Asia