ဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ မွီျငမ္းစရာမ်ား

သင္ အေကာင္းဆုံးဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္ျပီ။

အဂၤလိပ္စာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ၎ကို သင္ၾကားေနသူမ်ားအေပၚ ျပင္းျပေသာ ကူညီလိုစိတ္ ရွိပါသည္။

ဆရာျဖစ္ သင္တန္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာအႀကံဥာဏ္မ်ား၊ သင္ၾကားနည္းလမ္းညႊန္မ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ကြန္ယက္မ်ားမွ တဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ သင့္အား ပိုမုိထိေရာက္ေသာ အဂၤလိပ္စာဆရာ ျဖစ္လာေစရန္ ကူညီရန္ ရွိေနပါသည္။ 

ထုိ႕ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာသည္ သင္၏ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္သည့္တိုင္ သင္၏စာသင္ၾကားမႈ အလုပ္အကိုင္ဘဝ အဆင့္အတုိင္းတြင္ သင့္ကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တြင္ အမ်ိဳးအမည္မ်ားျပားစြာ ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အြန္လိုင္းသင္ၾကားျခင္းအတြက္ အခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေတြ႕ရွိရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ကမ႓ာ႔အၾကီးဆံုး ဝက္ဗ္ဆိုဒ္ကို ဖန္တီးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္တြင္ သင္ႏွင့္ သင္၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အခမဲ့သင္ခန္းစာက႑မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာတစ္လႊားမွ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကီးမားဆံုးကြန္ယက္ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ Teacher Network သို႕လည္း သင္ ဆက္သြယ္၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

သင့္အား ပိုမုိ၍ ထိေရာက္ေသာ အဂၤလိပ္စာဆရာ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျပိဳင္ဘက္ကင္း၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဂၤလိပ္စာအထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ ရရွိႏိုင္ေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ႔မ်ားကို အဆိုပါဝက္ဗ္ဆိုဒ္တြင္ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးျခင္း၊ သင္ယူေလ့လာျခင္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

တိုးတက္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ

Classroom

Online

Mobile app