ဆရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အစိုးရ ဌာနမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အေျခခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳေက်ာင္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားဆီသို႕ ႏွစ္စဥ္ ၎တို႕ လိုအပ္သည့္ သင္ၾကားေရးသင္တန္းမ်ားကို ေစလႊတ္ပို႕ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ ဆရာမ်ားမွာ မိမိတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ျပည္နယ္ပုိင္းဆုိင္ရာက႑၊ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက႑ႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔မွ ျဖစ္ပါသည္။

ဤက႑တြင္