ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ မၾကာေသးမီကလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ Covid-19 ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ လူကိုယ္တိုင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရေသာ face to face လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွစ၍ ယာယီရပ္နားထားပါသည္။ စက္တင္ဘာလအကုန္တြင္ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပးသြားပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ေရာဂါကူးစက္မႈအႏၲရာယ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ရန္ ႐ုံးမ်ားအားယာယီပိတ္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း ၂၁၀၀ ခန႔္ တက္ေရာက္ေနေသာ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက မွန္ကန္ေသာ tool မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ေလ့လာျခင္းအတြက္ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရရွိႏိုင္ေသာသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာ့အသံပညာေရး႐ုပ္သံလိုင္းႏွင့္ Mandalay FM တို႔မွတဆင့္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ အသုံးျပဳသူအသင္းဝင္မ်ားအတြက္ ေလ့လာဖတ္ရႈစရာ resource ေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္ပါဝင္ပါသည္။ ဤအေတာအတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စာေမးပြဲအဖြဲ႕အေနႏွင့္လည္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားျပန္လည္ေကာင္းမြန္ၿပီး စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပခြင့္ျပဳသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ကို အတူတကြ သေဘာတူေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာလပိုင္းအတြင္း ကူးစက္ေရာဂါသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဘဝေနထိုင္ပုံအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားစြာကိုလည္း ျပသခဲ့ပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ဤစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာၾကားလိုပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏႐ုံးမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားေသာ္လည္း အႏုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား က႑တို႔မွတဆင့္ ယူေကႏွင့္ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္မႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတို႔တည္ေဆာက္ရန္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ဤအခ်ိန္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အမ်ားစုအတြက္ အလြန္ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံး၏ ကတိက၀ တ္မ်ား၊ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈတို႔ျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အေလ့အထမ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ အလားတူပင္ ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္တြင္ အသစ္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အားအင္မ်ားႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမႈတို႔ျဖင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္ရန္လည္း ယုံၾကည္ပါသည္။

Sarah Deverall
ၫႊန္ၾကားေရးမႈး
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာ

 #CultureConnectsUs

ယခင္ကေျပာၾကားခဲ့ေသာ အမွာစကားမ်ား