ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာတန္ဖိုး ငါးခုရွိျပီး ၎တုိ႕မွာ လူမ်ားကိုတန္ဖိုးထားျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း၊ အျပန္အလွန္စိတ္ရွိျခင္း၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈရွိျခင္း ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိျခင္းတို႕ျဖစ္ပါသည္။ ဤတန္ဖိုးမ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား၊ စားသံုးသူမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား အားလံုးအတြက္ ထိမ္းခ်ဳပ္တည့္မတ္ေပးထားပါသည္။ 

တန္းတူညီမႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ႏွင့္ မတူညီကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေစမႈတို႕ကို တန္ဖိုးထားမႈမ်ားသည္ ၎တန္ဖိုးမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ 

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုင္ရာ တန္ဖိုးမ်ားနည္းတူ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ မတူညီကြဲျပားမႈ ႏွင့္ အားလံုးအက်ံုးဝင္မႈ တို႕ကိုလည္း ခိုင္မာစြာ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေနပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ယူေက၏  ဤနယ္ပယ္တြင္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား  အေပၚအေျခခံ၍ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

တန္းတူညီမွ်မႈ ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေစမႈတို႕သည္ အေက်ိဳးအေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ခြဲျခားမႈႏွင့္ သတ္မွတ္အစုအဖြဲ႕အေပၚတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံရန္ ဆန္႕က်င္ေသာ ျပ႒ာန္းမႈ အေပၚတြင္ အဓိကအာ႐ံုစိုက္ပါသည္။ လူသားမ်ားကို ညီမွ်စြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ ထိုလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနေသာ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း ႏွင့္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ မညီမွ်မႈမ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ခြဲျခားခံေနရေသာအစုအဖြဲ႕တို႕သည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပို၍က်ယ္ျပန္႕ေသာလူ႕အဖြဲအစည္းတြင္ ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

တန္းတူညီမွ်မႈသည္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္အၾကား၊ တူညီမႈ ကြဲျပားမႈမ်ားကို အက်ိဳးရွိေအာင္အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို အဓိကထားသည္။ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာကို တန္ဖိုးထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားဖန္တီးျခင္း ႏွင့္ ၎အရာမ်ားကို နားလည္မႈရွိျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ျခင္းတို႕သည္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကြဲျပားမႈကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ နယ္ပယ္ (၇) ခုကို  အဓိကထားပါသည္:

  • အသက္အရြယ္
  • မသန္စြမ္းမႈ
  • မ်ုိးႏြယ္အုပ္စု သုိ႕ လူမ်ုိး
  • က်ားမေရးရာ
  • ဘာသာေရးႏွင့္ ယုံျကည္ရာ
  • လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈ
  • လုပ္ငန္း-ဘဝ မွ်တမႈ

External links

မွ်ေဝပါ