• ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ
  • အြန္လိုင္းသင္တန္း
  • ၁၂ နာရီ (တစ္ရက္လွ်င္ ၂ နာရီ) ၂ ပတ္ၾကာမည္

အထူးကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ား။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာ ေပ်ာ္႐ြင္စရာသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္။

ေႏြရာသီတိုင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အခ်ိန္တစ္ခုကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ေႏြရာသီအထူးသင္တန္းမ်ားတြင္ ေလ့လာသင္ယူရင္း ကုန္ဆုံးလ်က္ရွိၾကသည္။ သင္ယူသူမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူမႈတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္၍ စိတ္ပါဝင္စားေစေသာ သင္ခန္းစာမ်ားဖန္တီးရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆရာမ်ားက ထူးျခားေသာ သင္ေထာက္ကူမ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္။

ဤသင္တန္းတြင္ သင္သည္-

  • ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နားလည္သေဘာေပါက္သိရွိႏိုင္စြမ္း ပိုေကာင္းလာေအာင္ ကူညီေပးမည့္ အယူအဆသေဘာထားမ်ားအား ေတြ႕ႀကဳံၿပီး တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
  • သင္၏ေလ့လာသင္ယူမႈကို သင္ကိုယ္တိုင္ စိတ္ႀကိဳက္စီစဥ္ခြင့္ေပးၿပီးဘာသာစကားကို ေလ့က်င့္ရန္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ သင့္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါမည္။
  • ကေလး၏တိုးတက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏တိုးတက္မႈအတြက္သာမက မိဘမ်ားအတြက္ပါ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ သင္ခန္းစာအဆုံးသတ္တြင္ ကေလးမ်ား၏ တိုးတက္လာမႈအေပၚ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ အမွန္တကယ္ တိုးတက္မႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္း ကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ား

Lower Primary, Upper Primary ႏွင့္ Secondary (*ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမရွိပါ၊ အသက္အလိုက္ ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္)

အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ သင္၏သင္ယူေလ့လာေရး အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ တိုးတက္လာမႈအား ၎တို႔က မည္သို႔ပံ့ပိုးေၾကာင္း ရွာေဖြေလ့လာပါ။

သင္ယူေလ့လာမႈ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား

ေႏြရာသီအထူးသင္တန္းတြင္ သင္ယူေလ့လာခ်ိန္ ၁၂ နာရီ ပါဝင္သည္။

သင့္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ-

ရန္ကုန္

Lower Primary ႏွင့္ Upper Primary

အတန္း သင္တန္း ရက္စြဲမ်ား သင္တန္းေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းခ်ိန္မ်ား သင္တန္းေၾကး (MMK)

SLP21-22(A) 

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ထိ

တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ (၁၄ နာရီ – ၁၆ နာရီ)

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SLP21-22(B) ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ထိ

တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ (၁၄ နာရီ – ၁၆ နာရီ)

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SLP21-22(D) ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ထိ

တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ (၁၆ နာရီ ၂၀ မိနစ္ – ၁၈ နာရီ ၂၀ မိနစ္)

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SLP21-22(L) ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ

စေန၊ တနဂၤေႏြ (၁၁ နာရီ ၄၀ မိနစ္ – ၁၃ နာရီ ၄၀ မိနစ္)

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SLP21-22(M) ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ

စေန၊ တနဂၤေႏြ (၁၄ နာရီ – ၁၆ နာရီ)

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SLP21-22(N) ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ

စေန၊ တနဂၤေႏြ (၁၆ နာရီ ၂၀ မိနစ္ – ၁၈ နာရီ ၂၀ မိနစ္)

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SLP21-22(K)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ

စေန၊ တနဂၤေႏြ (၉ နာရီ ၂၀ မိနစ္ – ၁၁ နာရီ ၂၀ မိနစ္) ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SUP21-22(A)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ထိ

တနင်္လာ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊သောကြာ (၁၄နာရီ- ၁၆နာရီ)

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SUP21-22(H)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ထိ

တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ (၁၈ နာရီ ၄၀ မိနစ္ - ၂၀ နာရီ ၄၀ မိနစ္) ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SUP21-22(M)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ

စေန၊ တနဂၤေႏြ (၉ နာရီ ၂၀ မိနစ္ - ၁၁ နာရီ ၂၀ မိနစ္) ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SUP21-22(S)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ

စေန၊ တနဂၤေႏြ (၁၆ နာရီ ၂၀ မိနစ္ - ၁၈ နာရီ ၂၀ မိနစ္) ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SUP21-22(U)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ

စေန၊ တနဂၤေႏြ (၁၈ နာရီ ၄၀ မိနစ္ - ၂၀ နာရီ ၄၀ မိနစ္) ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္

Secondary

အတန္း သင္တန္း ရက္စြဲမ်ား သင္တန္းေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းခ်ိန္မ်ား သင္တန္းေၾကး (MMK)
SSec21-22(A)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ထိ

တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ (၁၄ နာရီ - ၁၆ နာရီ) ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SSec21-22(Q) ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ

စေန၊ တနဂၤေႏြ (၁၁ နာရီ ၄၀ မိနစ္ - ၁၃ နာရီ ၄၀ မိနစ္)

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
SSec21-22(W)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ

စေန၊ တနဂၤေႏြ (၁၈ နာရီ ၄၀ မိနစ္ - ၂၀ နာရီ ၄၀ မိနစ္) ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္
မျှဝေပါ