ရန္ကုန္ရွိ အဂၤလိပ္စာေက်ာင္း တြင္ လက္ရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာအဆင့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေနရာယူရန္ ဖုန္းဆက္ျခင္း(သို႕) အီးေမးလ္ ပို႕ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဆက္သြယ္ပါ။

၁။ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အဆင့္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သင္၏ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အခ်င္းကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေပးပါသည္။ ဤအဆင့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ သင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ လက္ရွိအဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္ျပီး IELTS Foundation အတန္းႏွင့္ IELTS Preparation အတန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ 

၂။ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီတန္းခြဲသစ္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္း

ေက်ာင္းသား၊သူေဟာင္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႕ရက္မ်ားတြင္ ဇန္နဝါရီလတြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ အတန္းမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးႏိုင္ပါျပီ။ 

အတန္း ေန႕ရက္ အခ်ိန္

Primary and Tween

ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ မွ
ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္

တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ မွ
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္

တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၆ နာရီအထိ)

စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)

Secondary

 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ မွ
ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္
တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ မွ
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္

တနလၤာ - ေသာၾကာ 
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၆ နာရီအထိ)

စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)

Young Adults  ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ မွ

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္

တနလၤာ - ေသာၾကာ 
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၆ နာရီအထိ)

စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ မွ

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္

တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)

Adults

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ မွ
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္

တနလၤာ - ေသာၾကာ 
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၆ နာရီအထိ)

စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ မွ
ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္

တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ 
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)

အထက္ပါအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဇန္နဝါရီတန္းခြဲမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းကာ သင့္အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

၃။ ႀကိဳတင္ေနရာယူႏုိင္ရန္ 

အသက္ ၁၆ႏွစ္ေအာက္ - အီးေမးလ္ (enquiries@mm.britishcouncil.org) ျဖင့္ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးပါ။

အသက္ ၁၆ႏွစ္ႏွင့္အထက္ - ဒီေနရာမွာ စာရင္းေပးပါ။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄၊ ၃၇၀၈၂၉၊ ၃၇၀၈၃၀ သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။