ရန္ကုန္ရွိ အဂၤလိပ္စာေက်ာင္း တြင္ လက္ရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာအဆင့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ အႀကံေပးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေနရာယူရန္ ဖုန္းဆက္ျခင္း(သို႕) အီးေမးလ္ ပို႕ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဆက္သြယ္ပါ။

၁။ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အဆင့္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သင္၏ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အခ်င္းကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေပးပါသည္။ ဤအဆင့္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ သင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ လက္ရွိအဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္ျပီး IELTS Foundation အတန္းႏွင့္ IELTS Preparation အတန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားပါသည္။ 

၂။ ၂၀၁၉ ဧျပီတန္းခြဲသစ္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္း

ေက်ာင္းသား၊သူေဟာင္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ အခ်ိန္ႏွင့္ ေန႕ရက္မ်ားတြင္ ဧျပီလတြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ အတန္းမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးႏိုင္ပါျပီ။ 

အတန္း ေန႕ရက္ အခ်ိန္
Primary Orange  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ မွ ၁၅ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Primary Yellow  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ မွ မတ္လ ၃ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၆ နာရီအထိ)
စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Primary Green ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ မွ ၁၅ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Tween Orange ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ မွ ၂၄ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၆ နာရီအထိ)
စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Tween Yellow ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ မွ မတ္လ ၃ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၆ နာရီအထိ)
စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Tween Green မတ္လ ၄ ရက္ မွ ၈ ရက္ တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Secondary Pre Intermediate ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ မွ ၂၄ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၆ နာရီအထိ)
စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Secondary Intermediate ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ မွ ၁၅ ရက္ တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Secondary Upper Intermediate ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ မွ မတ္လ ၃ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၆ နာရီအထိ)
စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Young Adult Elementary ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ မွ ၁၅ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Young Adult Pre Intermediate ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ မွ ၂၄ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၆ နာရီအထိ)
စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Young Adult Intermediate ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ မွ မတ္လ ၃ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၆ နာရီအထိ)
စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Young Adult Upper Intermediate ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ မွ ၁၅ရက္  တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
Adult  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ မွ ၁၅ ရက္ တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ မွ
မတ္လ ၃ရက္ 
တနလၤာ - ေသာၾကာ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၆ နာရီအထိ)
စေန - တနဂၤေႏြ
(နံနက္ ၈.၃၀ မွ
ညေန ၄.၃၀ နာရီအထိ)

အထက္ပါအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဧျပီတန္းခြဲမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းကာ သင့္အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

၃။ ႀကိဳတင္ေနရာယူႏုိင္ရန္ 

အသက္ ၁၆ႏွစ္ေအာက္ - အီးေမးလ္ (enquiries@mm.britishcouncil.org) ျဖင့္ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးပါ။

အသက္ ၁၆ႏွစ္ႏွင့္အထက္ - ဒီေနရာမွာ စာရင္းေပးပါ။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄၊ ၃၇၀၈၂၉၊ ၃၇၀၈၃၀ သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

၄။ ေငြေပးေခ်ျခင္း

လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ ့ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ(ရန္ကုန္)သည္ အဆင့္ျမင့္ေခတ္မွီေသာ ေငြေပးေခ်မွု စနစ္မ်ားသို့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြားမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းေၾကးမ်ား ႏွင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို MPU, Visa ကဒ္တို႕အျပင္ ဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္း၊ Mobile Banking (ဧရာဝတီဘဏ္) မ်ားျဖင့္ပါ ေပးသြင္းႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၉ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန့တြင္ အျပီးေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ထိုေန႕မွစ၍ ေငြသားေပးေခ်မႈ စနစ္ကို ႐ုတ္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းလည္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

လူႀကီးမင္းတို ့၏ ယံုၾကည္အားထားမႈကို အစဥ္အျမဲ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ေခတ္မွီေသာအနာဂတ္ဆီသို႕ ပါဝင္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ တိုက္တြန္းအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိလိုပါက ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ Customer Service တြင္ လာေရာက္ စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။