" ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ဒီလိုပံုစံသင္ၾကားမႈမ်ိဳးကို ကၽြန္မတကယ္ ႏွစ္သက္ပါတယ္။ကၽြန္မက IELTS စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္လို႔ IELTS သင္တန္းကို ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တက္ရတာကၽြန္မတကယ္ေပ်ာ္ပါတယ္။ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက အလြန္ကၽြမ္းက်င္ၾကၿပီး စာေမးပြဲအတြက္ လိုအပ္မည့္ဟာ အားလံုးလမ္းညႊန္ေပးပါတယ္။ "

သက္စုခင္ (ေက်ာင္းသူ)