Read this page in English here

လက္ေတြ႕ဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ပညာေရးႏွင့္ ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသည္ လူၾကီးမင္းတို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေစရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားသည္ တကယ့္ လက္ေတြ႕ဘ၀အေျခအေနမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားကို သင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ 

သင္ခန္းစာမ်ားသည္ အျပန္အလွန္တံု႕ျပန္ဆက္ဆံမႈကို ရွိေစၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခင္မင္ရင္းႏွီးေစကာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားလည္းထားရွိၿပီး ၎တို႕သည္ သင္၏ဘက္ေပါင္းစံု တိုးတက္မႈကို ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႕တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ရွိေသာ ဘာသာစကားေလ့လာျခင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္လည္း ပိုမိုနီးကပ္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

သင္၏ ဆရာသည္ သင့္အား ပံုစံတက် အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ့လာသင္ယူျခင္း တာဝန္မ်ားခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္၏တုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးကာ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ သင့္စြမ္းေဆာင္မႈအေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပညႊန္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသ္ုိ႕ျပဳျခင္းသည္ အဂၤလိပ္စကားကို ပိုမိုကၽြမ္းက်င္စြာေျပာတတ္ေစၿပီး သင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဤသင္တန္းသို႕တက္ေရာက္ေလ့လာပါက သင္သည္

 • သင္၏စကားေျပာ၊နားေထာင္၊အဖတ္ႏွင့္အေရး စြမ္းရည္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈရရွိတုိးတက္လာမည္။
 • အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား တတ္ကၽြမ္းၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရင့္ေသာဆရာ ဆရာမမ်ား၏သင္ၾကားေပးျခင္းခံရမည္။
 • အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူသိရွိမည္။
 • လူသစ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ရွိကာ သူငယ္ခ်င္းသစ္မ်ားရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

Course information

 • Level မ်ား

  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate
  • Advanced
 • သင္တန္းၾကာခ်ိန္

  • တပတ္လွ်င္ ၆ နာရီ
  • တစ္တန္းလွ်င္ ၁၀ ပတ္စာသင္ခန္း
  • တစ္ခန္းလွ်င္ အမ်ားဆုံး ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၈ ဦး
 • သင္တန္းေၾကး

  တစ္နာရီ အနည္းဆုံး ၉၅ဝဝ က်ပ္ (ညွိနွုိင္းနုိင္ေသာ ေရြးစရာေငြေပးေခ်မွုမ်ား ရွိပါသည္။)

စာရင္းသြင္းရန္ကာလ

စာရင္းသြင္းရန္ကာလ သင္တန္းစတင္မည့္ လ
ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ မတ္လ   ဧျပီလ
ေမလႏွင့္ ဇြန္လ ဇူလိုင္လ
ဩဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ေအာက္တိုဘာလ
ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ  ဇန္နဝါရီလ 

စာရင္းေပးရန္

၁။ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အဆင့္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သင္၏ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အခ်င္းကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေပးပါသည္။ သင္၏ လက္ရွိအဂၤလိပ္ဘာသာကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္အား သိရွိရန္ ၂၅မိနစ္ခန္႕ၾကာေသာ ေရးေျဖစာေမးပဲြတစ္ခု ေျဖၾကည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဆရာ/ဆရာမမ်ားထဲက တစ္ဦးမွ စကားေျပာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

၂။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ စာရင္းေပးရန္ 

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးရန္ ဒီေနရာတြင္ form ျဖည့္ပါ။ 

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲစာရင္းေပးျခင္းအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ form ျဖည့္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ Sales and Customer Management အဖြဲ႔မွ မၾကာမီ ျပန္ဆက္သြယ္ပါမည္။ Facebook messenger မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။ 

၃။ ေငြေပးေခ်ျခင္း

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲသည္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၅,၀၀၀ က်ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အဂၤလိပ္စာအဆင့္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ေငြျပန္မအမ္းပါ။ စစ္ေဆးမႈရလာဒ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

သင္တန္းေၾကးမ်ား ႏွင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို MPU, Visa ကဒ္တို႕အျပင္ ဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္း၊ Mobile Banking bill payment (ဧရာဝတီဘဏ္) မ်ားျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

တျခားသိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဒီေနရာတြင္ form ျဖည့္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ Sales and Customer Management အဖြဲ႔မွ မၾကာမီ ျပန္ဆက္သြယ္ပါမည္။ Facebook messenger မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။