လက္ေတြ႕ဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ပညာေရးႏွင့္ ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသည္ လူၾကီးမင္းတို႕၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေစရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားသည္ တကယ့္ လက္ေတြ႕ဘ၀အေျခအေနမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားကို သင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ 

သင္ခန္းစာမ်ားသည္ အျပန္အလွန္တံု႕ျပန္ဆက္ဆံမႈကို ရွိေစၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခင္မင္ရင္းႏွီးေစကာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားလည္းထားရွိၿပီး ၎တို႕သည္ သင္၏ဘက္ေပါင္းစံု တိုးတက္မႈကို ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ သင္တုိ႕တစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ရွိေသာ ဘာသာစကားေလ့လာျခင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္လည္း ပိုမိုနီးကပ္လာေစမည္ျဖစ္သည္။

သင္၏ ဆရာသည္ သင့္အား ပံုစံတက် အဆင့္ဆင့္သတ္မွတ္ထားေသာ ေလ့လာသင္ယူျခင္း တာဝန္မ်ားခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္၏တုိးတက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးကာ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ သင့္စြမ္းေဆာင္မႈအေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပညႊန္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသ္ုိ႕ျပဳျခင္းသည္ အဂၤလိပ္စကားကို ပိုမိုကၽြမ္းက်င္စြာေျပာတတ္ေစၿပီး သင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

ဤသင္တန္းသို႕တက္ေရာက္ေလ့လာပါက သင္သည္

 • သင္၏စကားေျပာ၊နားေထာင္၊အဖတ္ႏွင့္အေရး စြမ္းရည္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္မႈရရွိတုိးတက္လာမည္။
 • အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား တတ္ကၽြမ္းၿပီးအေတြ႕အႀကံဳရင့္ေသာဆရာ ဆရာမမ်ား၏သင္ၾကားေပးျခင္းခံရမည္။
 • အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူသိရွိမည္။
 • လူသစ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ရွိကာ သူငယ္ခ်င္းသစ္မ်ားရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

Course information

 • Level မ်ား

  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate
  • Advanced
 • သင္တန္းၾကာခ်ိန္

  • တပတ္လွ်င္ ၆ နာရီ
  • တစ္တန္းလွ်င္ ၁၀ ပတ္စာသင္ခန္း
  • တစ္ခန္းလွ်င္ အမ်ားဆုံး ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၈ ဦး
 • သင္တန္းတက္ေရာက္လိုလွ်င္

  ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၍၎၊ ဖုန္းေခၚဆို၍၎ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးပါ