“ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသို႕ကၽြန္မ လာေသာအႀကိမ္တိုင္း ထားရွိေပးေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈအေပၚ ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္သက္မႈရပါ တယ္။ ”

ခိုင္ရီေက်ာ္ႏိုင္ (ေက်ာင္းသူ) 

“ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီဟာ ကၽြန္မရဲ႕အဂၤလိပ္စာေလ့လာမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး ပညာေရးစင္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ”

နန္းမြန္သီတာေဇာ္၀င္း (ေက်ာင္းသူ)

မွ်ေဝပါ