" ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားနည္းကို ကၽြန္ေတာ္အလြန္စိတ္ေက်နပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ ကကၽြႏ္ုပ္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားထဲနက္ရိႈင္းစြာေရာက္ရွိသြားေအာင္တြန္းပို႕ေပးပါတယ္။ အရင္က အျခားနည္း လမ္းမ်ားစြာစမ္းသပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘယ္ဟာမွအလုပ္မျဖစ္ခဲ့ပါ။ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ အသံထြက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ကိုတုိးတက္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အဓိကတိုးတက္မႈက အဂၤလိပ္လိုစတင္စဥ္းစားတတ္လာၿပီး ဘာ သာမျပန္ေတာ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အခုကၽြန္ေတာ္အဂၤလိပ္စကားေျပာရာမွာယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာပါတယ္။ "

ရန္ႏုိင္မုိးလြင္ (ေက်ာင္းသား)

" ကၽြန္မတို႕ဆရာကအဂၤလိပ္စာေလ့လာရာမွာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းေတြ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ား တကယ္ တိုးတက္လာတာ သတိျပဳမိလာပါတယ္။ "

ႏြယ္ႏြယ္လင္း (ေက်ာင္းသူ)

မွ်ေဝပါ