Kids and teens level infographic
©

British Council

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ စနစ္တက်ပုံစံခ်ထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္း သင္ယူႏိုင္မႈအျမင့္ဆုံးအေနအထားသို႕ စိတ္အားတက္ၾကႊ စိတ္ခ်လံုၿခံဳစြာ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ နည္းစံနစ္

သင္တန္းသားမ်ားသည္ ေလ့လာသင္ယူမႈတြင္ ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ခြင့္ရၿပီး စိတ္အာထက္သန္မႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေသာအခါ အထိေရာက္ဆံုးေလ့လာသင္ယူၾကသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕ယံုၾကည္ပါသည္။ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေလ့လာႏႈန္းႏွင့္ တုိးတက္ႏႈန္း မတူညီျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အသိအမွတ္ျပဳနားလည္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ သင္တန္းမ်ားသည္ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏  တုိးတက္ ေရာက္ရွိေနေသာ အဆင့္ကို နားလည္ေလးစားမႈထားရွိပါသည္။ အထိေရာက္ဆံုး ဘာသာစကားေလ့လာသင္ၾကားမႈအေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳး ရရွိေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေသာ နည္းစနစ္ႏွင့္ သင္ခန္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကို အသံုုးျပဳပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားအား ကိုယ္တိုင္ေလ့လာသင္ၾကားမႈတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႕၏ တိုးတက္မႈကို မိမိဘာသာဆန္းစစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ နည္းစံနစ္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာက႑အသီးသီးပါဝင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိစြာ စကားေျပာႏိုင္လာေစရန္ အေလးေပးထားပါသည္။ ဤသို႕ေလ့က်င့္ေပး ျခင္းျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ား အနာဂတ္ပညာေရးခရီးတြင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ လိုအပ္လာမည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ကြၽမ္းက်င္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 

ကေလးငယ္မ်ား (အသက္ ၇ ႏွစ္ မွ ၁၀ ႏွစ္)

ဤအသက္အရြယ္ရွိ ကေလးမ်ားသည္ စာသင္ခန္းအတြင္း သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္ၿပီး၊ စာသင္ခန္းအခင္းအက်င္းတစ္ခုတြင္လည္း အခ်ိန္ပိုမိုရွည္ၾကာစြာ အာရုံစူးစိုက္ႏုိင္စြမ္း ရွိၾကပါသည္။ ဤအရြယ္ေလ့လာသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြးေခၚ အသိအျမင္မ်ား၊ စာအေရး၊ အဖတ္စြမ္းရည္၊ သခ်ာၤစြမ္းရည္တို႕မွာ ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္ထားေသာ အဂၤလိပ္စာသင္ရိုးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားက ၄င္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

 • ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္၀င္စားဖြယ္အေၾကာင္းအရာမ်ား သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တုိ႔ကို ကေလးတို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 • အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈကို ျမွင့္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 • ဘာသာစကား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာကို ေလ့လာၿပီး ေလ့က်င့္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 • ရင္းႏွီးမႈရွိၿပီးသားျဖစ္ၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ၾကရန္ တကယ့္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားမွတဆင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို သဘာဝက်က် သုံးစြဲတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
 • အေထြေထြ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေစမည္။
 • စဥ္စားေတြးေခၚဥာဏ္ႏွင့္ ျပသနာေျဖရွင္းျခင္း စြမ္းရည္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး၊ အမ်ားကလက္ခံေသာ လူ႕တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းဝင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ ကေလးသည္ ဘာကိုေလ့လာသင္ယူပါမလဲ။ 

သူတို႔လက္ရွိ ေရာက္ေနေသာ ဘာသာစကား သုံးစြဲႏုိင္မႈအဆင့္ေပၚမူတည္၍ ပုံမွန္သင္တန္းတစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိကုိယ္ မိမိ မိတ္ဆက္ေပးပုံကိုေလ့လာသိရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာတတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ပို႔စကဒ္တစ္ခုကို ေရးတတ္မည္ျဖစ္သည္။ အရာဝတၳဳမ်ားကို ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းဆုိတတ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အဂၤလိပ္စာကို အသုံးျပဳ၍ ကမာၻ႕ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ စိတ္၀င္စားစရာႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာမည္ျဖစ္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား (အသက္ ၁၁ ႏွစ္ မွ ၁၇ ႏွစ္)

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

 • နားေထာင္၊ စကားေျပာ၊ စာဖတ္ႏွင့္ စာေရးဟူေသာ ဆက္သြယ္ျခင္း၏ က႑အားလုံးကို ၿခဳံငုံေလ့လာမိမည္ျဖစ္သည္။
 • သူတုိ႔၏ လက္ရွိ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာအေပၚတြင္ အမွီျပဳရန္ ပိုမို အဆင့္ျမင့္သည့္စြမ္းရည္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ 
 • ျပည့္စုံၾကြယ္၀ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ အဂၤလိပ္စာ အသုံးျပဳျခင္းမ်ိဳးကို အဆင္ေျပေခ်ာမြတ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား၊ သရုပ္တူေလ့က်င့္ျခင္းမ်ိဳးမ်ား၊ လူအမ်ားေရွ႕တြင္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုအား တင္ဆက္ျပသျခင္းမ်ိဳးမ်ား၊ စာအုပ္ဖတ္ၿပီး မိမိ၏ ထင္ျမင္ယူဆ ခံစားခ်က္ ေရးခိုင္းျခင္းမ်ိဳးမ်ား စသည့္ သင္ခန္းစာ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲရမည္ျဖစ္သည္။ 
 • ေလ့လာသင္ယူျခင္းကို စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ တိုးတက္မႈကို ဆင္ျခင္ျခင္း၊ သင္ၾကား ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား လုိက္လံမွတ္သားျဖစ္ေအာင္ အစီအစဥ္ခ်ျခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား လုိက္လံမွတ္သားတတ္ျခင္း၊ အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္း၊ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ထိေရာက္စြာ စာဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပညာေရးစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
 • သင္ရိုးစာအုပ္မ်ား၊ ဗီဒီယို၊ ICT (သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ) ႏွင့္ အျခားေသာ အဂၤလိပ္စာ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ သံုးစဲြေသာသူမ်ားအတြက္ ထုတ္ေဝထားေသာ သင္တန္းစာမ်ားကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
 • တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တုံ႕ျပန္ေျပာဆိုတတ္ျခင္းမ်ားစြာရွိေစရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိေစရန္အတြက္ အတြဲလုိက္၊ အုပ္စုလိုက္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ တစ္တန္းလုံး ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ ကေလးသည္ ဘာကို ေလ့လာသင္ယူပါမလဲ။ 

သူတို႔လက္ရွိ ေရာက္ေနေသာ ဘာသာစကား သုံးစြဲႏုိင္မႈအဆင့္ေပၚမူတည္၍ ပုံမွန္သင္တန္းတစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မည္သို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးရမည္၊ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္ တစ္ေစာင္ ဘယ္လိုျဖည့္ရသည္။ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ အစားအစာ မွာတတ္ရမည္။ သတင္းအေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား နားေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အဂၤလိပ္စာကို အသုံးျပဳ၍ လူမႈသတင္းမ်ားႏွင့္ အားကစားကဲ့သို႔ေသာ စိတ္၀င္စားစရာႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေလ့လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

မွ်ေဝပါ