ျပင္ပလက္ေတြ႕ဘ၀ရွိ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ျပင္ပလက္ေတြ႕ဘ၀ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာကုိ သုံးစြဲတတ္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသည္။ စာသင္ခန္းပုံစံေနရာခ်ထားမႈသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းၿပီး အျပန္အလွန္ေျပာဆုိဆက္ဆံတုန္႔ျပန္မႈမ်ား ရွိေစမည့္ အျပင္ ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈကုိ ကၽြမ္းက်င္လာေစပါမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိပထမဆုံးအႀကိမ္ေလ့လာေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္နီးပါး ေျပာဆုိႏုိင္ စြမ္းရွိသည္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ တမူထူးျခားေသာ အဂၤလိပ္စာေလ့လာခ်ဥ္းကပ္နည္းက သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိၿပီးအားေပးေထာက္ပ့ံမႈအျပည့္အ၀ရွိသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ ကေလးက မိမိ စိတ္ထဲတြင္ရွိသည္ကုိေျပာဆုိေဖာ္ျပရဲရန္ လုိအပ္ေနသည့္ တစ္ဦးခ်င္းဂရုစိုက္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

ဤသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးစီးပါက သင့္ကေလးငယ္သည္

 • အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပုိမိုကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆုိဆက္ဆံတတ္လာမည္ျဖစ္သည္။
 • အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေျပာ၊ အေရး၊ အဖတ္ႏွင့္ နားေထာင္စြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္။
 • မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္တည္ရွိေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား အသိပညာမ်ား တုိးပြား တည္ေဆာက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 • အစစ္အမွန္ ဂႏၲ၀င္အဂၤလိပ္စာေပအေပၚအေျခခံထားသည့္ ရုပ္ပံုပါ၀တၳဳမ်ားတြင္ ေတြ႔ေလ့ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္  ပိုမုိရင္းႏွီးလာပါမည္။
 • ေကာင္းဆိုး ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား တုိးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။
 • စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ အငယ္စားမ်ား၊ အင္တာနက္ကုိအသုံးျပဳ၍ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ား၊ စီစဥ္တင္ဆက္ျပသျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ္တုိင္၀င္ေရာက္ပတ္သက္၍ လုပ္ကုိင္ရေသာ အလုပ္မ်ဳိး လုပ္ေဆာင္တတ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Course information

 • Level မ်ား

  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate
 • သင္တန္းၾကာခ်ိန္

  • တစ္တန္းလွ်င္ ၁၀ ပတ္
  • တစ္ပတ္လွ်င္ စာသင္ခ်ိန္ ၆ နာရီ