သင့္လုပ္ငန္းခြင္အဂၤလိပ္စာကို ေနာက္တစ္ဆင့္ ျမွင့္တင္လုိက္ပါ

LearnEnglish Select သည္ သင့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ တုိးတက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အြန္လုိင္းသင္တန္း အသစ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈအျပင္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈကုိလည္း ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္တန္းတြင္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ားကိုအသုံးျပဳျပီး  ဘာသာစကားႏွင့္ သဒၵါသင္ခန္းစာမ်ားကိုထည့္သြင္းထားပါသည္။

Level တန္းတစ္ခုတြင္ ယူနစ္(၈)ခု၊ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာရမည့္ သင္ခန္းစာ(၄၀)ပါ၀င္ပါသည္။ သင့္သင္ၾကားေရး မွတ္တမ္းတြင္ တုိးတက္မႈႏွင့္ ရမွတ္မ်ား ျပသထားၿပီး သင္တန္းေအာင္ျမင္စြာျပီးဆုံးသည့္အခါ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီလက္မွတ္ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္

အိပ္မက္ထားတဲ့အလုပ္ကုိရေအာင္ယူပါ - အလုပ္ေလွ်ာက္နည္း၊ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာေျဖဆိုနည္းမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း

ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လုိက္ပါ - အလုပ္ခြင္တြင္ ရဲ၀ံ့စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိၿပီး အစည္းအေ၀းမ်ား၊ တင္ဆက္မႈမ်ားတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္၊ အီးေမးလ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း

မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္လိုက္ပါ - လူအမ်ားေရွ႕တြင္ အဂၤလိပ္စကားကုိ စိတ္ခ်လက္ခ် ေျပာႏုိင္စြမ္း၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တင္ဆက္ႏုိင္စြမ္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း မ်ားကိုေလ့က်င့္ေပးျခင္း

စမ္းသပ္သင္တန္းမွာ ပါဝင္တက္ေရာက္လိုက္ပါ

သင္တန္းၿပီးဆုံးေအာင္တက္ေရာက္ရန္ရန္ အခ်ိန္ (၁၀)ပတ္ ေပးထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ သင္၏အေတြ႕အၾကဳံ၊ သင္တန္း၏ သက္ေရာက္မႈ အစရွိသည္တို႔ အေၾကာင္း ျပန္လည္ေဝဖန္ေပးရန္ သေဘာတူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလအတြင္း သင့္အား အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါ၀င္ၿပီး သင္တန္းကာလအတြင္း စစ္တမ္းေျဖရန္ဖိတ္ေခၚပါမည္။

ယခင္က အြန္လုိင္းတြင္ သင္ၾကားဖူးျခင္း မရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ သင့္အီးေမးလ္အား မၾကာခဏ သုံးျဖစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ စမ္းသပ္သင္တန္း တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသူ/သားအားလုံးကုိ မိတ္ဆက္အတန္းျဖင့္ ေအာက္ပါတုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ကူညီပါမည္။

•ပထမဦးဆုံး login ၀င္ျခင္း

•သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ား အသုံးခ်နည္း

•ပထမဦးဆုံး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား စမ္းလုပ္ၾကည့္ျခင္း

ယခုပင္စာရင္းေပးလိုက္ပါ

စမ္းသပ္သင္တန္းကုိ ေလွ်ာ့ေစ်း ၇၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေအာက္ပါခလုတ္ကိုႏွိပ္၍ စာရင္းေပးပါ။