ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွေသာ အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရး app မ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ သင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဂိမ္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဥာဏ္စမ္းမွတဆင့္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ဤ app မ်ားသည္ သင္၏ သဒၵါေ၀ါဟာရ ၾကြယ္၀မႈႏွင့္ စာေမးပြဲျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႕ႏွင့္ဆုိင္ေသာသင္၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္မ်ားတုိးတက္ေစရာတြင္ ထိေရာက္ လွပါသည္။

LearnEnglish Grammar

LearnEnglish Grammar

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ Beginner အဆင့္မွ Advanced အဆင့္အထိ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဉာဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ားပါဝင္ေသာ သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္ျဖင့္ သင္၏ သဒၵါစြမ္းရည္ကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

Download for: iOS | Android | Windows Phone 8

Download US version for: iOS | Android

LearnEnglish Audio and Video

LearnEnglish Audio and Video

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ လူေနမႈအေၾကာင္းမ်ားကို စကားေျပာမ်ားကို နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ နားေထာင္စြမ္းရည္ႏွင့္ ေဝါဟာရႂကြယ္ဝမႈ စြမ္းရည္တို႔ကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ခ်င္းစီတြင္ အသံထြက္စာသားမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈကို စစ္ေဆးေပးေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ပါ႐ိွပါသည္။

Download for: iOS | Android Windows Phone 8

IELTS Word Power

IELTS Word Power

IELTS စာေမးပြဲအတြက္ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္လုိက္ပါ။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမွ အလုပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးတုိ႕အထိ အမ်ိဳးအစားနယ္ပယ္ ၁၁ မ်ိဳးပါ၀င္ေသာ ေမးခြန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္လိုက္ပါ။

Download for: iOS | Android

LearnEnglish GREAT Videos

LearnEnglish GREAT Videos

ဤ ယူေက၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ား ၂၄ ခုပါရွိေသာ app ျဖင့္ သင့္ နာေထာင္စြမ္းရည္ကို ေလ့က်င့္လိုက္ပါ။ လန္ဒန္ျမိဳ႕ရွိ ျပတိုက္မ်ား၊ နာမည္ၾကီး ေနရာမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ၏ သမိုင္းေၾကာင္းတို႕ကို ေလ့လာလိုက္ပါ။

Download for: iOS | Android

Sounds Right

Sounds Right

ဤ app ပရိုဂရန္တြင္ ျပန္လွန္တုန္႕ျပန္မႈရွိေသာ အသံထြက္ဇယားသည္ သရမ်ား၊ ဗ်ည္းမ်ားႏွင့္ အသံတြဲမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အသံထြက္သေကၤတမ်ားႏွင့္ ၎အသံအမ်ား ဆံုးနမူနာစကားလံုးမ်ားကို အသံထြက္ျပျခင္းတုိ႕ကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။

Download for: iOS (iPad only)

Learning Time with Timmy

Learning Time with Timmy

အသက္ ၆ ႏွစ္ႏွင့္ အငယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ဤ app သည္ Timmy ႏွင့္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရမ်ား နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ အေရာင္မ်ား၊ ပံုသ႑ာန္မ်ား ႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ေလ့လာရမွာပါ။ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည့္ Shaun the Sheep ႏွင့္ Timmy Time ကို ဖန္တီးထားေသာ Aardman Animations ႏွင့္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ မွ ပူးေပါင္ဖန္တီးထားေသာ app ျဖစ္ပါသည္။

Download for: iOS | Android (Google Play) | Android (Amazon)

LearnEnglish Kids: Playtime

LearnEnglish Kids: Playtime

အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ နားေထာင္စြမ္းရည္မ်ား ေလ့က်င့္ႏိုင္ျပီး မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ရွိလာေစရန္ ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ‘Florence Nightingale’ ႏွင့္ ‘Red Riding Hood’ အစရွိသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပံုျပင္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈျပီး ဂိမ္းမ်ား ကစားကာ ကေလးမ်ား၏ စာလုံးေပါင္းႏွင့္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းတို႕ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။

Download for: iOS

LearnEnglish Kids: Videos (age 7-11)

LearnEnglish Kids: Videos

ကေလးမ်ားအႀကိဳက္ဆံုး ဇာတ္ညႊန္းမ်ားျဖစ္သည့္ Little Red Riding Hood ဇာတ္လမ္း စသည္တုိ႕ကို ဤ app ပ႐ိုဂရမ္ တြင္ ၾကည့္ပါ။ အသံထြက္၍ ဇာတ္လမ္းေျပာျပျခင္း၊ စာသားမ်ားႏွင့္အတူ ကေလးမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာရာတြင္ မည္သို႕ကူညီေပးရမည္နည္းစသည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးထားသည့္ မိဘမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္တုိ႕ကိုလည္း အထူးတင္ဆက္ထားပါသည္။

Download for: Android (Amazon App Store)

LearnEnglish Elementary Podcasts

LearnEnglish Elementary Podcasts

ယူေကတြင္ ေနထိုင္မႈအေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာထားေသာ စကားေျပာမ်ားကို နားေထာင္၍ သင္၏ နားေထာင္စြမ္းရည္ႏွင့္ ေဝါဟာရႂကြယ္ဝမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္လိုက္ပါ။ အပိုင္း ၁ ခုစီတြင္ စကားေျပာစာသားမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားပါရွိပါသည္။

Download for: iOS | Android