ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အမ်ိဳးအစားစံုလင္လွေသာ အဂၤလိပ္စာေလ့လာေရး app မ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ သင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဂိမ္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဥာဏ္စမ္းမွတဆင့္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ဤ app မ်ားသည္ သင္၏ သဒၵါေ၀ါဟာရ ၾကြယ္၀မႈႏွင့္ စာေမးပြဲျပင္ဆင္ျခင္းတုိ႕ႏွင့္ဆုိင္ေသာသင္၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္မ်ားတုိးတက္ေစရာတြင္ ထိေရာက္ လွပါသည္။

LearnEnglish Grammar

LearnEnglish Grammar

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ Beginner အဆင့္မွ Advanced အဆင့္အထိ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဉာဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ားပါဝင္ေသာ သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္ျဖင့္ သင္၏ သဒၵါစြမ္းရည္ကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

Download for: iOS | Android | Windows Phone 8

LearnEnglish Elementary Podcasts

LearnEnglish Podcasts

နာရီ ၂၀ ေက်ာ္စာ အပိုင္း ၈၀ ေက်ာ္ႏွင့္ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အခမဲ့နားေထာင္ႏိုင္မည့္အျပင္စကားေျပာမ်ားကိုနားေထာင္ၿပီး သေဘာေပါက္ေစရန္ ဤ application က ကူညီေပးပါသည္။ 

Download for: iOS | Android

LearnEnglish GREAT Videos

LearnEnglish GREAT Videos

ဤ ယူေက၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ား ၂၄ ခုပါရွိေသာ app ျဖင့္ သင့္ နာေထာင္စြမ္းရည္ကို ေလ့က်င့္လိုက္ပါ။ လန္ဒန္ျမိဳ႕ရွိ ျပတိုက္မ်ား၊ နာမည္ၾကီး ေနရာမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ၏ သမိုင္းေၾကာင္းတို႕ကို ေလ့လာလိုက္ပါ။

Download for: iOS | Android

Sounds Right

Sounds Right

ဤ app ပရိုဂရန္တြင္ ျပန္လွန္တုန္႕ျပန္မႈရွိေသာ အသံထြက္ဇယားသည္ သရမ်ား၊ ဗ်ည္းမ်ားႏွင့္ အသံတြဲမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး အသံထြက္သေကၤတမ်ားႏွင့္ ၎အသံအမ်ား ဆံုးနမူနာစကားလံုးမ်ားကို အသံထြက္ျပျခင္းတုိ႕ကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။

Download for: iOS (iPad only)

Learning Time with Timmy

Learning Time with Timmy

အသက္ ၆ ႏွစ္ႏွင့္ အငယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ဤ app သည္ Timmy ႏွင့္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရမ်ား နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ အေရာင္မ်ား၊ ပံုသ႑ာန္မ်ား ႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ေလ့လာရမွာပါ။ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္သည့္ Shaun the Sheep ႏွင့္ Timmy Time ကို ဖန္တီးထားေသာ Aardman Animations ႏွင့္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ မွ ပူးေပါင္ဖန္တီးထားေသာ app ျဖစ္ပါသည္။

Download for: iOS | Android (Google Play)

LearnEnglish Kids: Playtime

LearnEnglish Kids: Playtime

အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ နားေထာင္စြမ္းရည္မ်ား ေလ့က်င့္ႏိုင္ျပီး မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ရွိလာေစရန္ ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ‘Florence Nightingale’ ႏွင့္ ‘Red Riding Hood’ အစရွိသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပံုျပင္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈျပီး ဂိမ္းမ်ား ကစားကာ ကေလးမ်ား၏ စာလုံးေပါင္းႏွင့္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းတို႕ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။

Download for: iOS