ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အခမဲ့ အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာေရးသင္ခန္းစာမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။ 

လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာပါ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ တင္ထားသည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတဆင့္ သင္သည္ အခမဲ့ အဂၤလိပ္စာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ဤအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အသံမ်ား၊ စာမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ား ပါ၀င္သည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားအျပင္ အေရအတြက္ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ ျပန္လွန္ေလ့က်င့္ႏိုင္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ သင္သည္ အသင္းဝင္အျဖစ္ဝင္ေရာက္ျပီး ဤအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာအတြက္ အက်ိဳး႐ွိမည့္အရာမ်ား တင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အခမဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္စြာ ကူးယူႏိုင္ပါသည္။

LearnEnglish website

ဂိမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္စာေလ့လာၾကပါစို႕

ဂိမ္း၊ ရယ္စရာဟာသမ်ားႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရင္း သင္သည္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ သင့္အား အဂၤလိပ္စာေလ့က်င့္ရာတြင္ ကူညီရန္ျဖစ္ေစ (သို႕) အေပ်ာ္တမ္းကစားရန္ျဖစ္ေစ ပံုစံမ်ိဳးစံုအရသာမ်ိဳးစံုေသာ ဂိမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ သင္ ေဆာ့ကစားရန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ ႏွစ္သက္ရန္ႏွင့္ ေလ့လာႏိုင္ရန္လည္း ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပံုျပဟာသမ်ားလည္းရွိပါသည္။

LearnEnglish website: Fun & Games

အသံႏွင့္ဗီဒီယို သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္စာေလ့လာၾကပါစို႕

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕တြင္ မ်ားစြာေသာ အသံႏွင့္ ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ား ဘာသာစကားေလ့က်င့္ရန္ ရွိပါသည္။ ၎သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးဇာတ္လမ္းမ်ား၊ အသံထြက္ျပသည့္ လူမႈဇာတ္လမ္းတြဲရွည္၊ ဘီဘီစီႏွင့္ အတူထုတ္လုပ္ထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္း တီဗြီအစီအစဥ္တြဲမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕တြင္ မည္သို႕မွန္ကန္စြာ ေျပာဆုိႏိုင္မည္ကို ျပသထားေသာ ဗီဒီယုိမ်ားစြာ ပါ၀င္ပါသည္။

LearnEnglish website: Listen & Watch

Learn English for kids

Learn English Kids သည္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းၿပီး ပညာေရးႏွင့္လည္းသက္ဆိုင္ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေ၀ါဟာရၾကြယ္၀မႈႏွင့္ သဒၵါဆုိင္ရာဂိမ္းမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ဗီဒီယိုသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ စာတတ္ကၽြမ္းမႈစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္ ေလ့လာစရာမ်ားစြာရွိပါသည္။ Learn English Kids တြင္ ဆရာမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အခေၾကးေငြေပးစရာမလိုသည့္ ကူးယူခြင့္ျပဳထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားပါရွိပါသည္။ စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ မိ္မိကေလးမ်ား အဂၤလိပ္စာေလ့လာျခင္းကို ကူညီလိုေသာ မိဘမ်ားအတြက္လည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ က႑အပိုင္းလည္း ပါရွိပါသည္။

LearnEnglish Kids website

Learn English for teens

သင္သည္ အဂၤလိပ္ စာေလ့လာေနေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးျဖစ္ပါသလား (သို႕မဟုတ္) သင္၏ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးက အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနပါသလား။ Learn English Teens သည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ အထူးတလည္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသည္။ ဤဝက္ဗ္ဆိုဒ္တြင္ စကားလံုးၾကြယ္၀မႈအတြက္ ကူညီေပးျခင္းမ်ားႏွင့္တကြ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္စရာမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ ပေဟဠိမ်ားပါရွိပါသည္။

LearnEnglish Teens website

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာ

သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာကို တုိးတက္လာေအာင္လုပ္လိုပါသလား။ သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာသည္ အဆင့္အတန္းမွီျဖစ္၊ မျဖစ္ သင္သိလိုပါသလား။ အဂၤလိပ္စကားကို လုပ္ငန္းသုံးပင္မ ဘာသာစကားအျဖစ္ သံုးသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားလိုပါသလား။ သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာကို တုိ္းတက္လာေစရန္အတြက္ ကူညီေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တြင္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားရွိပါသည္။

LearnEnglish website: Business & Work

ေဘာလံုးအားကစားႏွင့္ အတူ အဂၤလိပ္စာေလ့လာၾကပါစို႕

အကယ္၍ သင္သည္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနၿပီး ေဘာလံုးအားကစားတြင္လည္းစိတ္၀င္စားပါက Premier Skills English တြင္ သင္၏ အဂၤလိပ္စာကို တုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ Premier League ေဘာလံုးအသင္းခ်ဳပ္၏ ကလပ္အသင္းမ်ား၊ ကစားသမားမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာကာ ေဘာလံုးပြဲစဥ္မ်ား၊ Premier League ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္သလို ဂိမ္းမ်ား ကစားျခင္းႏွင့္ ဥာဏ္စမ္းမ်ားေျဖျခင္းတုိ္႕ကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Premier Skills English website

မွ်ေဝပါ