ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အသင္း၀င္မ်ားသည္ စာေပေလ့လာမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ သူတုိ႕အား ကူညီေပးမည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေလ့လာေရးအေထာက္အကူျပဳ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ရပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕တြင္ ရွိသည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ စာအုပ္အေရအတြက္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႕တြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္းစံု က်ယ္ျပန္႕စြာ ပါ၀င္ပါသည္။ ပညာေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတတ္ပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၊ လူသားတို႕ႏွင့္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရပ္မ်ား၊ ဂႏၲဝင္စာေပ၊ ေခတ္ေပၚ၀တၳဳမ်ား၊ ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား၊ ကေလးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတဆုိင္ရာ စာအုပ္မ်ားထားရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ စုစည္းထားမႈစာရင္းကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္လိုက္ပါ။ စာအုပ္စာတမ္းအသစ္မ်ား ေရာက္ရွိလာပါကလည္း စာရင္းအသစ္ကို ပံုမွန္ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ေပးပါသည္။