UKVI အတြက္ IELTS ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ UKVI သည္ ယူေကႏိုင္ငံအတြက္ ဗီဇာနဲ႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ IELTS စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။

ယူေကတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပညာသင္ရန္ ရည္သန္ထားလွ်င္ ယူေကဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ လိုအပ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအဆင့္ ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရန္ Academic ႏွင့္ General Training IELTS ႏွင့္ IELTS Life Skills  ဟူေသာ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ အတည္ျပဳထားသည့္ လုံၿခဳံမႈရွိသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစာေမးပြဲ (SELT)စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

IELTS ႏွင့္ ယူေက ဗီဇာနဲ႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ IELTSတို႔ ေမးခြန္းပုံစံ မည္ကဲ့သို႔ ကြာျခားပါသနည္း။ 

IELTS for UKVI ႏွင့္ IELTS သည္ ပုံစံ၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အမွတ္ႏွင့္ အခက္အခဲအဆင့္တူညီၾကသည္။ သို႔ေသာ္သင္၏ရလဒ္မ်ားပါဝင္သည့္ Test Report Form သည္ ယူေကျပည္ထဲေရး႐ုံးမွ အတည္ျပဳထား‌‌ေသာ IELTS for UKVI ၏တရားဝင္ တည္ေနရာတြင္ ‌ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္ အနည္းငယ္ကြဲျပားပါသည္။ 

ယူေကႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသား ဗီဇာအတြက္ မည္သည့္ IELTS စာေမးပြဲပုံစံကို ေ႐ြးခ်ယ္ေျဖဆိုရမည္နည္း။

သင္သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယူေကႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားလိုလွ်င္  စာရင္းမေပးမီ မည္သည့္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုသင့္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ မိမိတို႔ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးပါ။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အဆင့္(၄)တာဝန္ခံ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ ဘြဲ႕ႀကိဳ ႏွင့္ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းမ်ား တိုက္႐ိုက္တက္ေရာက္လို၍ အဆင့္(၄) ေက်ာင္းသားဗီဇာကို ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဆိုပါေက်ာင္းမွ သတ္မွတ္သည့္ အဂၤလိပ္စာအဆင့္မွီရပါမည္။ ၿဗိတိသွ်တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားအားလုံးမွ IELTS Academic ရလဒ္မ်ားကို လက္ခံၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ   ယူေက ဗီဇာႏွင့္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ IELTS (IELTS for UKVI) စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရန္ မလိုပဲ IELTS Academic စာေမးပြဲ ရလဒ္ကို တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းသူ/သား မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ IELTS စာေမးပြဲပုံစံ ေျဖဆိုသင့္ေၾကာင္း မိမိေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စာေမးပြဲမေျဖဆိုမီ စစ္ေဆးပါ။ 

ရန္ကုန္တြင္ IELTS for UKVI ကို ‌‌ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။

စာ‌ေမးပြဲ ေဖာ္ျပခ်က္ စာ‌‌ေမးပြဲေၾကး စာရင္းသြင္းရန္
IELTS for UKVI (Academic) IELTS for UKVI (Academic) စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ သင္ေလွ်ာက္ထားေသာတကၠသိုလ္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းမွေတာင္းဆိုခဲ့လွ်င္ ဤစာ‌ေမးပြဲကို ‌ေျဖဆိုပါ။

၅၈၂,၀၀၀ 

က်ပ္

စာရင္းသြင္းရန္
IELTS for UKVI (General Training) သင္ ယူေက ႏိုင္ငံ သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုပါက (သို႔မဟုတ္) ယူေကႏိုင္ငံတြင္ ဒီဂရီဘြဲ႕ ‌‌အဆင့္‌‌‌‌ေအာက္ရွိပညာ‌‌ေရးကို ေလ့က်င့္လို (သို႔မဟုတ္) ေလ့လာလိုလွ်င္ ဤစာ‌ေမးပြဲကို ‌ေျဖဆိုပါ။

၅၈၂,၀၀၀

က်ပ္

စာရင္းသြင္းရန္
IELTS Life Skills A1 အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာျခင္းႏွင့္ နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္မ်ားကို 'အေျခခ်ေနထိုင္သူ၏မိသားစု' ဗီဇာအတြက္ ယူေကဗီဇာႏွင့္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေလွ်ာက္လႊာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္သက္ေသျပရန္လိုအပ္ပါက ဤစာ‌ေမးပြဲကိုေျဖဆိုပါ။

၄၅၀,၀၀၀

က်ပ္

စာရင္းသြင္းရန္
IELTS Life Skills B1 သင္၏အဂၤလိပ္စကားေျပာျခင္းႏွင့္ နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္မ်ားကို ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္သို႔မဟုတ္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အစဥ္အၿမဲေနခြင့္အတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံဗီဇာႏွင့္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးသို႔ေလွ်ာက္ထားရန္ေလွ်ာက္လႊာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္သက္ေသျပရန္လိုအပ္ပါက ဤစာ‌ေမးပြဲကို‌ေျဖဆိုပါ။

၄၅၀,၀၀၀

က်ပ္

စာရင္းသြင္းရန္

စာေမးပြဲေၾကးမွာဘာေတြပါဝင္လဲ။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ IELTS for UKVI စာေမးပြဲေၾကးမွာပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္တာကေတာ့ သင့္အတြက္အ‌ေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ေလ့က်င့္‌ေရးပစၥည္းမ်ား၊ အစမ္းစာေမးပြဲမ်ားစသည္ျဖင့္ အထူးျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ဗီဇာႏွင့္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ IELTS (IELTS for UKVI) စာေမးပြဲကိုေျဖဆိုျခင္း

IELTS for UKVI (Academic ႏွင့္ General Training) စာေမးပြဲမ်ား ႏွင့္  IELTS Life Skills စာေမးပြဲမ်ား ကို ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွ ေထာက္ခံသည့္ ဌာနမ်ားတြင္ ေျဖဆိုရပါမည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ UKVI မွ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံထားသည့္ စာေျဖဌာနမ်ား ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ရွိေနပါသည္။

စာေမးပြဲေျဖဆိုေသာအခါ စာ႐ြက္‌‌ေပၚတြင္ ေျဖဆိုရေသာ  (သို႔မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္‌ေျဖဆိုရေသာ IELTS for UKVI ကိုေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

In this section

IELTS for UKVI: စာေမးပြဲ ပယ္ဖ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ရက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား မူဝါဒ

သင္သည္ IELTS for UKVI စာေမးပြဲမေျဖမီၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစာေမးပြဲစင္တာကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္ သင္၏ IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္စာရင္းေပးသြင္းျခင္းကို အခ်ိန္မေ႐ြး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။