ယူေကအတြက္ IELTS

ယူေကတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပညာသင္ရန္ ရည္သန္ထားလွ်င္ ယူေကဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ၿပီး လုိအပ္သည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအဆင့္ ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရန္ Academic ႏွင့္ General Training IELTS ႏွင့္ IELTS Life Skills  ဟူေသာ ျပည္ထဲေရးဌာနမွ အတည္ျပဳထားသည့္ လုံျခဳံမႈ႐ွိသည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစာေမးပြဲ (SELT)စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

IELTS ႏွင့္ ယူေက ဗီဇာနဲ႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ IELTSတုိ႔ ေမးခြန္းပုံစံ မည္ကဲ့သုိ႔ ကြာျခားပါသနည္း။ 

IELTS ႏွင့္ ယူေက ဗီဇာနဲ႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ IELTS (IELTS for UKVI) တုိ႔ ေမးခြန္းပုံစံ ျခားနားမႈ မရွိပါ။ အေၾကာင္းအရာ၊ ပုံစံ၊ အခက္အခဲအဆင့္ႏွင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းတုိ႔ တူညီၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စာေမးပြဲ ရလဒ္ အစီရင္ခံစာပုံစံ (Test Report Form) တြင္ ယူေကျပည္ထဲေရးရုံးမွ ခြင့္ျပဳသည့္ ေနရာတြင္ တရား၀င္ စစ္ေဆးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားပါမည္။

မည္သည့္စာေမးပြဲပုံစံကုိ လုိက္နာရပါမည္နည္း။ 

စာရင္းမေပးမီ မည္သည့္ စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိသင့္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွ မိမိတုိ႔ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးပါ။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အဆင့္(၄)တာ၀န္ခံ တကၠသုုိလ္တစ္ခုမွ ဘြဲ ့ၾကိဳ ႏွင့္ဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းမ်ား တုိက္ရုိက္တက္ေရာက္လုိ၍ အဆင့္(၄) ေက်ာင္းသားဗီဇာကုိ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဆုိပါေက်ာင္းမွ သတ္မွတ္သည့္ အဂၤလိပ္စာအဆင့္မီွရပါမည္။ ၿဗိတိသွ်တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားအားလုံးမွ IELTS Academic ရလဒ္မ်ားကုိ လက္ခံၾကပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ   ယူေက ဗီဇာႏွင့္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ IELTS (IELTS for UKVI) စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိရန္ မလုိပဲ IELTS Academic စာေမးပြဲ ရလဒ္ကုိ တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းသူ/သား မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ မည္သည့္ စာေမးပြဲပုံစံ ေျဖဆုိသင့္ေၾကာင္း မိမိေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စာေမးပြဲမေျဖဆုိမီ စစ္ေဆးပါ။ 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ဗီဇာႏွင့္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္ IELTS (IELTS for UKVI) စာေမးပြဲကုိေျဖဆုိျခင္း

IELTS for UKVI (Academic ႏွင့္ General Training) စာေမးပြဲမ်ား ႏွင့္  IELTS Life Skills စာေမးပြဲမ်ား ကုိ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွ ေထာက္ခံသည့္ ဌာနမ်ားတြင္ ေျဖဆုိရပါမည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ UKVI မွ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံထားသည့္ စာေျဖဌာနမ်ား ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းတြင္ ႐ွိေနပါသည္။

ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္IELTS (IELTS for UKVI) Academic 

မိမိေလွ်ာက္ထားသည့္ တကၠသုိလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမွ ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအတြက္IELTS ေျဖဆုိရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့လွ်င္ ေျဖရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာေမးပြဲကုိ ရန္ကုန္ ျမိဳ ႔တြင္သာ ေျဖဆုိႏုိင္ၿပီး စာေမးပြဲေၾကးမွာ USD 258 က်သင့္ပါမည္။ 

ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ IELTS (IELTS for UKVI) Academic ကုိေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးပါ။

ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ IELTS (General Training)

ယူေကတြင္ တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ထက္နိမ့္သည့္ အဆင့္တြင္ သင္တန္းတက္၊ ပညာသင္ၾကားလုိသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ရန္၊ အလုပ္ခြင္ သင္တန္းတက္ရန္၊ ယူေကသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္အတြက္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ 

ဤစာေမးပြဲကုိ ရန္ကုန္ ျမိဳ ႔တြင္သာ ေျဖဆုိႏုိင္ၿပီး စာေမးပြဲေၾကးမွာ USD 258 က်သင့္ပါမည္။

ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ (General Training) အတြက္ IELTS ကုိေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးပါ။

IELTS Life Skills

ယူေကဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရန္ ဥေရာပဘာသာစကားဆုိင္ရာမူေဘာင္ (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) ၏ A1, A2ႏွင့္B1 အဆင့္ စကားေျပာႏွင့္ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ျပသရန္ လုိအပ္သည့္ သူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေမးပြဲျဖစ္ပါသည္။ 

IELTS Life Skills တြင္ႏွစ္ဆင့္ ေျဖဆုိႏုိင္ပါသည္။

IELTS Life Skills (A1) 

၀င္ေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္သူ၏ မိသားစု’ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ကုိ သက္ေသထူရန္ ေျဖဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

ဤစာေမးပြဲကုိ ရန္ကုန္ ျမိဳ ႔တြင္သာ ေျဖဆုိႏုိင္ၿပီး  စာေမးပြဲေၾကးမွာ USD 194 က်သင့္ပါမည္။

IELTS Life Skills (A1)အဆင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးပါ။

IELTS Life Skills (B1)

ယူေကဗီဇာႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးထံ အျမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္(သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ကုိ သက္ေသထူရန္ ေျဖဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

စာေမးပြဲကုိ ရန္ကုန္ ျမိဳ ႔တြင္သာ ေျဖဆုိႏုိင္ၿပီး စာေမးပြဲေၾကးမွာ USD 194 က်သင့္ပါမည္။

IELTS Life Skills (B1)အဆင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ စာရင္းေပးပါ။