စာေမးပဲြမ်ားကို  fixed series (သတ္မွတ္အတဲြရက္စြဲမ်ားအလိုက္) တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၈)ႀကိမ္ က်င္းပေပးပါသည္။

Series စာေမးပြဲရက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းသြင္းရမည့္ကာလ 

Series စာေမးပြဲရက္မ်ား စာရင္းသြင္းရမည့္ကာလ
ဇြန္လ - Series ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ဇြန္လ ၁၀ ရက္၊ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္

၂၀၁၉ မတ္လ ၂၂ ရက္မွ ဧျပီလ ၅ ရက္

ဇူလိုင္လ - Series ၂၀၁၉ ၂၀၁၉ ဇူလိုုင္လ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၉ ဧျပီလ ၂၉ ရက္မွ ေမလ ၉ ရက္
စက္တင္ဘာလ - Series ၂၀၁၉ ၂၀၁၉  စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္၊ ၆ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ ၂၀၁၉ ဇြန္လ ၁၈ ရက္မွ ဇူလိုုင္ ၃ ရက္
ႏိုဝင္ဘာလ - Series ၂၀၁၉ ၂၀၁၉၊  ႏိုု၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၉ ျသဂုုတ္လ ၂၇ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္
ဒီဇင္ဘာလ - Series ၂၀၁၉ ၂၀၁၉၊  ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွ ေအာက္တိုုဘာလ ၁ ရက္

စာေမးပြဲ၀င္ေၾကး

ပထမအဆင့္: USD ၂၈
ဒုတိယအဆင့္: USD ၃၃
တတိယအဆင့္: USD ၃၇
စတုတၳအဆင့္: USD ၅၁

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ - ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမဳိင္၊ လား႐ႈိး၊ ေရႊဘုိ၊ ဗေမာ္၊ ကေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မေကြးႏွင့္ မုံရြာ အစရွိေသာၿမဳိ႕မ်ား အတြက္ LCCI စာေမးပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးရွိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမ်ားက စာရင္းသြင္းျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

Computerised Accounting Skills စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္းကုိ လစဥ္လတုိင္း၏အစတြင္ လက္ခံ၍ စာေမးပြဲမ်ားကုိ ေနာက္လ၏ေနာက္ဆုံးအပတ္၌ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။

ဒီပလုိမာအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား

ဒီပလုိမာအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္း စာရင္းသြင္းရမည့္ကာလ
ဇန္နဝါရီလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း ၂၀၁၉  ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း ၂၀၁၉  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္မွ ၆ ရက္
မတ္လ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

၂၀၁၉  မတ္လ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္

ဧျပီလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

၂၀၁၉  ဧျပီလ ၃ ရက္မွ ၅ ရက္

ေမလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

၂၀၁၉  ေမလ ၁၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္

ဇြန္လ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

၂၀၁၉  ဇြန္လ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္

ဇူလိုင္လ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

၂၀၁၉ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္

ဩဂုတ္လ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

၂၀၁၉ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္

စက္တင္ဘာလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္

ေအာက္တိုဘာလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္

ႏိုဝင္ဘာလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း ၂၀၁၉  ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္
ဒီဇင္ဘာလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္

Diploma စာရင္းသြင္းခ : USD ၂၄
လက္မွတ္အစားထုိးထုတ္ခ (သုိ႔) ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ : USD ၁၉ 

See also

External links