စာေမးပဲြမ်ားကို  fixed series (သတ္မွတ္အတဲြရက္စြဲမ်ားအလိုက္) တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၇)ႀကိမ္ က်င္းပေပးပါသည္။

Series စာေမးပြဲရက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းသြင္းရမည့္ကာလ 

Series စာရင္းသြင္းရမည့္ကာလ စာေမးပြဲရက္မ်ား စာေမးပြဲရလဒ္မ်ား
ဆုံး ဆုံး
ဧၿပီလ ၂၄.၁.၂၀၂၃ ၁၅.၂.၂၀၂၃ ၁၈.၄.၂၀၂၃ ၂၆.၄.၂၀၂၃ ၁၁.၇.၂၀၂၃
စက္တင္ဘာလ ၁၂.၆.၂၀၂၃ ၄.၇.၂၀၂၃ ၄.၉.၂၀၂၃ ၈.၉.၂၀၂၃ ၁၂.၁၁.၂၀၂၃

 

ပထမအဆင့္: ၂၇ GBP
ဒုတိယအဆင့္: ၂၇ GBP
တတိယအဆင့္: ၃၂ GBP
စတုတၳအဆင့္: ၄၂ GBP

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ LCCI စာေမးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

Computerised Accounting Skills စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္းကုိ လစဥ္လတုိင္း၏အစတြင္ လက္ခံ၍ စာေမးပြဲမ်ားကုိ ေနာက္လ၏ေနာက္ဆုံးအပတ္၌ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။

 

See also

မျှဝေပါ