စာေမးပဲြမ်ားကို  fixed series (သတ္မွတ္အတဲြရက္စြဲမ်ားအလိုက္) တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၈)ႀကိမ္ က်င္းပေပးပါသည္။

Series စာေမးပြဲရက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းသြင္းရမည့္ကာလ 

Series စာေမးပြဲရက္မ်ား စာရင္းသြင္းရမည့္ကာလ
စက္တင္ဘာ စီးရီး (၈)၊ (၁၀) စက္တင္ဘာ ၂၀၂၁

(၂၈) ဇြန္ မွ (၉) ဇူလိုင္ ၂၀၂၁

နိုဝင္ဘာ စီးရီး (၈)၊ (၁၀)၊ (၁၆) နိုဝင္ဘာ ၂၀၂၁ (၃၀) ၾသဂုတ္ မွ (၁၀) စက္တင္ဘာ ၂၀၂၁
ဒီဇင္ဘာ စီးရီး (၆) မွ (၁၀) ဒီဇင္ဘာ ၂၀၂၁   (၂၇) စက္တင္ဘာ မွ (၈) ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၁

ပထမအဆင့္: ၂၆ GBP
ဒုတိယအဆင့္: ၂၆ GBP
တတိယအဆင့္: ၃၁ GBP
စတုတၳအဆင့္: ၄၁ GBP

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ - ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမဳိင္၊ လား႐ႈိး၊ ေရႊဘုိ၊ ဗေမာ္၊ ကေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မေကြးႏွင့္ မုံရြာ အစရွိေသာၿမဳိ႕မ်ား အတြက္ LCCI စာေမးပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးရွိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမ်ားက စာရင္းသြင္းျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။

Computerised Accounting Skills စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္းကုိ လစဥ္လတုိင္း၏အစတြင္ လက္ခံ၍ စာေမးပြဲမ်ားကုိ ေနာက္လ၏ေနာက္ဆုံးအပတ္၌ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။

ဒီပလုိမာအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား

ဒီပလုိမာအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္း စာရင္းသြင္းရမည့္ကာလ
   
ဩဂုတ္လ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

(၉) မွ (၁၁) ၾသဂုတ္ ၂၀၂၁

စက္တင္ဘာလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

(၆) မွ (၈) စက္တင္ဘာ ၂၀၂၁

ေအာက္တိုဘာလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

(၆) မွ (၈) ေအာက္တိုဘာ ၂၀၂၁

ႏိုဝင္ဘာလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း (၈) မွ (၁၀) နိုဝင္ဘာ ၂၀၂၁
ဒီဇင္ဘာလ Combined ႏွင့္ Group Diploma မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း

(၆) မွ (၈) ဒီဇင္ဘာ ၂၀၂၁

Diploma စာရင္းသြင္းခ : ၂၇ GBP
လက္မွတ္အစားထုိးထုတ္ခ (သုိ႔) ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ : ၂၀ GBP 

See also

မွ်ေဝပါ