ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ စာေမးပြဲေျဖဆုိၿပီးေနာက္ ရလဒ္မ်ားကုိ အသည္းအသန္သိလုိမွာျဖစ္ပါသည္။ ထုိရလဒ္မ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆုံးရရွိႏုိင္ေအာင္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

စင္တာမ်ားကတဆင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ရလဒ္မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မ်ားကုိ မိမိ၏စင္တာမ်ား၌ သြားေရာက္ထုတ္ယူရပါမည္။ တစ္ဦးခ်င္းေျဖဆုိသူမ်ားက သင္စာရင္းသြင္းခဲ့ေသာ  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီရုံးမွာ လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ သက္ေသခံအေထာက္အထားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားကုိ ယူလာရန္မေမ့ပါႏွင့္။

On-Demand စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ရလဒ္ႏွင့္လက္မွတ္မ်ားကုိ စာေမးပြဲရက္၏ေနာက္ (၆)ပတ္အၾကာ၌ ထုတ္ျပန္ ေပးပါသည္။ 

Series စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ကေတာ့ Online မွရလဒ္ေတြကုိ Series ၏ ေနာက္ဆုံးစာေမးပြဲေန႔အၿပီးေနာက္ (၉)ပတ္အၾကာ၌ ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ Series စာေမးပြဲအတြက္ ရလဒ္ႏွင့္ လက္မွတ္မ်ားကုိ Online ရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ (၆)ပတ္အၾကာတြင္ ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 

မျှဝေပါ