ယူေက၌ရွိေသာ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳေသာ ႏုိင္ငံတကာပညာအရည္အခ်င္းကုိ ရယူလုိပါသလား။ London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္တြင္ က်င္းပၿပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္း (၅၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ ေထာက္ခံမႈ ေပးခဲ့ပါသည္။ 

၎စာေမးပြဲမွာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာအတတ္ပညာကုိ အဂၤလိပ္လုိစစ္ေဆးပါသည္။ အဂၤလိပ္စကားသည္ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာ စာေမးပြဲေျဖလုိသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအဆင့္ကုိ သင္ရုိးတုိင္း၌ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ၎ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကုိ တစ္ဘာသာခ်င္း (သုိ႔မဟုတ္) ဒီပလုိမာမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕လုိက္ေထာက္ခံ ခ်က္မ်ားအျဖစ္ရယူႏုိင္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ အဆင့္လုိက္ရယူႏုိင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာ စာေမးပြဲမ်ား

LCCI English Language စစ္ေဆးမႈမ်ား၌ပါ၀င္ေသာ English for Business (EFB)၊ English Language Skills Assessment (ELSA)၊ JETSET ႏွင့္ Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) တုိ႔သည္ Common European Framework (CEF) ႏွင့္ ပူးေပါင္းထားသျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႕ရွိအလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားက အဂၤလိပ္စကားကၽြမ္းက်င္မႈ အေထာက္အထားအျဖစ္ လက္ခံထားပါသည္။

စာရင္းကိုင္ စာေမးပြဲမ်ား (Computerised accounting အပါအဝင္)

The Financial and Quantitative Skills ကေတာ့ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းပညာအရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ Financial Accounting, Book-keeping, Management and Cost Accounting ႏွင့္ Business Statistics တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

Computerised Accounting Skills သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအခ်က္အလက္ေပးႏုိင္ရန္ စာေျဖသူ၏ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စာရင္းကုိင္ျခင္းစနစ္အား ကုိင္တြယ္ႏုိင္ေသာစြမ္းရည္ကုိ တုိးတက္ေစပါသည္။ ဤအရည္အခ်င္းသည္ အဆင့္ျမင့္စာရင္းကုိင္က႑၌ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား (သုိ႔) လုပ္ရန္ရည္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

မားကက္တင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စီးပြါးေရး၊ စီမံခန္႕ခြဲေရး ႏွင့္ IT ဆိုင္ရာ စာေမးပြဲမ်ား

Marketing၊ Public Relations၊ Contact Centre Skills ႏွင့္ Business Administration ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ၿပီးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအခြင့္အေရးအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ရေစႏုိင္ပါသည္။ 

LCCI diploma အမ်ိဳးအစားမ်ား

ဒီပလုိမာမ်ားကေတာ့ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားရွိ ဘာသာရပ္မ်ားကုိေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး သီးျခားဘာသာရပ္တစ္ခု၏ နယ္ပယ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ ႏွံ႕စပ္မႈတုိ႔ကုိ ျပည့္စုံေသာအေထာက္အထားျဖင့္ ထင္ရွားေစပါသည္။

LCCI ၏ ဒီပလုိမာ အမ်ဳိးအစားမ်ား

Group Diploma မ်ား

စာေျဖသူမ်ားသည္ (၃) လအတြင္း Level 3 ၌ အနည္းဆုံး (၃) ဘာသာကုိ ၿပီးေျမာက္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

ဒီပလုိမာမ်ား

စာေျဖသူမ်ားသည္ (၂၄) လအတြင္း မည္သည့္အဆင့္၌မဆုိ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘာသာရပ္အေရအတြက္ကုိ ေျဖဆုိၿပီးေျမာက္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

ဒီပလုိမာလက္မွတ္မ်ားကုိ ေနာက္ဆုံးစာေမးပြဲေျဖဆုိသည့္ရက္၏ ေနာက္ (၁၂) လအတြင္း ထုတ္ယူရပါမည္။

မျှဝေပါ