©

Boothee photography

Next Generation Myanmar

Next Generation Myanmar သည္ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ ရည္မွန္းခ်က္နွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ဤသုေတသနသည္ လူငယ္မ်ား၏ ၎တို႕ရရွိေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚအျမင္မ်ား၊ မိသားစု၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္တကြ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈ၊ ၎တို႕၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကမာၻ႔အလယ္တြင္တည္ရွိမႈတို႕အေပၚ ၎တို႕၏အျမင္မ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ 

ေရးသားသူမ်ား 

André Kahlmeyer, Morten Nygaard Christensen, Joseph Gayeski

Next Generation Myanmarအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက မီမီမ်ိဳးဝင္း (Head of Programmes) ကိုဆက္သြယ္ပါ။

Next Generation အေၾကာင္း

Next Generation သည္ ႏိုင္ငံတကာသုေတသနအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၏ဘဝကို ေရရွည္သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္အခါ လူငယ္မ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကို စနစ္က်စြာတင္ျပႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ထိုသုေတသနစီမံခ်က္မ်ားသည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကုိင္နွင့္ လူေနမႈပံုစံ စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးအေပၚ လူငယ္တို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေလ့လာျပီး၊ မိမိ နုိ္င္ငံအတြက္ ၎တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနွင့္ စုိးရိမ္္ပူပန္မႈမ်ား၊ ၎တုိ႔၏ နို္င္ငံတကာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ အေနအထား၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန့္သည့္အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ အျမင္နွင့္ ၎တို႔၏ ဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားနွင့္ ယံုုၾကည္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ျမန္မာ သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။

မ်ိဳးဆက္သစ္ျမန္မာသည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ လူငယ့္အသံနွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈတုိ႔ကို စူးစမ္းေလ့လာေရးအေပၚ အစဥ္တစ္စုိက္နွစ္ျမဳပ္ လုပ္ကို္င္ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး သုေတသနကို ကၽြန္ုပ္တုိ႔စီမံကိန္းမ်ား၏ အဓိကဗဟုိအခ်က္အခ်ာအျဖစ္ ထားရွိသတ္မွတ္ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ -

  • လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားနွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကိုနားလည္ရန္
  • လူငယ့္အသံကို ပိုမုိၾကားေအာင္ျပဳလုပ္ရန္
  • ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူငယ္မူဝါဒျပဳစုရန္

မိမိတုိ႔တိုင္းျပည္အတြက္ အနာဂတ္ ၾသဇာသက္ေရာက္သူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ပံုေဖၚသူ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္လာၾကမည့္ လူငယ္ထုၾကီးနွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ နားစြင့္ကာအတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္မွာ အေရးၾကီးသည္ဟု ျဗိတိသွ်ေကာင္စီကယံုၾကည္ပါသည္။ သုေတသနအစီအစဥ္သည္ လူငယ္ေရးရာဗဟုိျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူမ်ားနွင့္ စီမံခ်က္ပံ့ပိုးမႈလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားေပးရန္ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အဓိကေမးခြန္းမ်ား ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အဓိကက်ေသာပါဝင္သူမ်ားႏွင့္အတူ အၾကံေပးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွတဆင့္ အေရးပါေသာအေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ထိုးထြင္းအျမင္တို႕ကိုလည္း ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤသုေတသနစီမံခ်က္သည္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သူမ်ားအတြက္သာမက ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာဗဟုိျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအတြက္လည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕စြာအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းျပေပးသည့္အေထာက္အပံ့ျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ယခုစစ္တမ္းသည္ သုေတသနစာစဥ္မ်ားထဲမွ ပထမဆုံးစစ္တမ္းျဖစ္ျပီး ေနာက္ေနာင္ထုတ္ေဝခ်က္မ်ားတြင္ ကနဦးေလ့လာခ်က္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေလးထားျပီး ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္းေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ဤသုေတသနရလာဒ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သူမ်ားအား သုေတသနမွ မီးထိုးျပခဲ့သည့္ လက္ေတြ႕ဘဝမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ျပီး မွီျငမ္းစရာကိုးကားခ်က္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႕ေမွ်ာ္မွန္းသည္မ်ားမွာ 

  • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ (သို႕မဟုတ္) လူငယ္မ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ တတ္ေျမာက္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားေလာက္ငျပည့္စုံေစရန္
  • မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္သူမ်ားအား လူငယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပန္းတိုင္မ်ား (ေျပာင္းလဲမႈဖန္တီးသူမ်ားအျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ျခင္း၊ တက္ႂကြေသာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းပံ့ပိုးျခင္း၊ လူမႈဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား လက္လွမ္းမွီျခင္း) ၏ တိုးတက္မႈအေပၚေစာင့္ၾကည့္မွတ္သားျပီး တာဝန္ခံရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိေစရန္
  • ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႕၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ယုံၾကည္မႈရွိစြာ ဖြင့္ဟႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိုပူပန္မႈမ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္တကြ အတည္ျပဳေစရန္
  • အားေကာင္းျပီး ကိုယ္စားျပဳေသာ သုေတသနရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္ မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအတြက္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ပုံေဖာ္ေပးႏိုင္ရန္
  • အစိုးရႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သုေတသနပညာရွင္မ်ားအား သုေတသနကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား တိုးတက္လာေစရန္
  • ေနာက္ေနာင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္

Next Generation စစ္တမ္းစာစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို ဤေနရာတြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။