ကမာၻ႕အက်ယ္ျပန္႕ဆုံးႏွင့္ လူသိအမ်ားဆုံး LGBTQ+ ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ campaign ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႕မွ (၃၁) ရက္ေန႕ အထိ ျပန္လည္က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ BFI Flare (လန္ဒန္ LGBTQ+ ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္) တို႕ပူးေပါင္းကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၁ ရက္ တစ္ကမာၻလုံး အြန္လိုင္းတြင္ အခမဲ့ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မယ့္ LGBTQ  ဆိုင္ရာ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းအတို (၅) ခုကို ဖန္တီး႐ိုက္ကူးထားပါတယ္။  

ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ေပၚထြက္လာေသာ ရုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသူမ်ား ဖန္တီးထားတဲ့ ဒီအစီအစဥ္ကို BFI Flare မွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ထားျပီး BFI Flare ႏွင့္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း တိုက္ဆိုင္ေနပါသည္။ က်ြနု္ပ္တို႕ရဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ရွိေသာ ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ LGBTQ ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈတို႕ လိုအပ္ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္မ်ားမွ လူမ်ား ဤရုပ္ရွင္မ်ားကို တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ၾကည့္႐ႈၾကဖို႕ တိုက္တြန္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားကိုလည္း အခ်စ္ဟာလူ႕အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဤရုပ္ရွင္မ်ားအား မိမိတို႕၏ကိုယ္ပိုင္လူမႈ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ #FiveFilms4Freedom ဆိုေသာ hashtag ကိုအသုံးျပဳ၍ မွ်ေဝေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းထားပါသည္။ 

၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဤရုပ္ရွင္မ်ားအား လိင္တူခ်စ္ၾကိဳက္ျခင္းကို ေဝဖန္႐ံွု့ခ်ေသာ (တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေသဒဏ္ပင္ေပးေသာ) ကမာၻ႕ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ လူေပါင္း ၁၀သန္းေက်ာ္မွ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။  

သင္တို႕ရဲ့ Twitter တြင္ #FiveFilms4Freedom ကိုအသုံးျပဳကာ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈျပီး ထိုစကားလုံးအား ကူညီျဖန္႕ေဝလိုက္ပါ။

က်ြန္ုပ္တို႕ရဲ့ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားနဲ႕ အေမးအေျဖအစီအစဥ္မ်ားကို ၾကည့္ျပီး ယခုႏွစ္၏ ရုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသူမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာႏိုင္ပါျပီ။ 

ယခုႏွစ္ #FiveFilmsforFreedom သည္ 'Anyone//Anywhere: the web at 30' ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ျပီး တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ရုပ္ရွင္ရာသီမွ ဤအစီအစဥ္၏ ဘဝအခန္းက႑မ်ားအေပၚ အက်ိုးသက္ေရာက္မွုမ်ားကို ေစာင့္ေမ်ွာ္ျကည့္႐ွုလွ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၉ ရုပ္ရွင္မ်ား