ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လူမႈေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ပုိမုိပါ၀င္မႈရွိ၍ ပြင့္လင္းၿပီး ျဖစ္ထြန္းစည္ပင္ေသာ ကမၻာႀကီးကုိ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးျခင္း၊ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပား မႈမ်ား၊ လူငယ္ျပႆနာမ်ားပါ၀င္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကမၻာ့အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးျခင္း၊ တုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လူငယ္ႏွင့္လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ တူညီေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ျခင္း၊ လူမႈေရးပါ၀င္မႈ၊ စည္းေ၀းပြဲမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြေသာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရး အစရွိေသာ နယ္ပယ္တုိ႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္တြဲဖက္၍ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 

ဤက႑တြင္

Next Generation Myanmar (မ်ိဳးဆက္သစ္ျမန္မာ သုေတသနစစ္တမ္း)

Next Generation သည္ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဗဟုိျပဳေသာနုိ္င္ငံတကာ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စစ္တမ္းသုေတသန ေလ့လာေရးစာစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္္။