ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လူမႈေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ပုိမုိပါ၀င္မႈရွိ၍ ပြင့္လင္းၿပီး ျဖစ္ထြန္းစည္ပင္ေသာ ကမၻာႀကီးကုိ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ေအာင္ အကူအညီေပးျခင္း၊ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပား မႈမ်ား၊ လူငယ္ျပႆနာမ်ားပါ၀င္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကမၻာ့အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးျခင္း၊ တုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လူငယ္ႏွင့္လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ တူညီေသာအခြင့္အေရးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ျခင္း၊ လူမႈေရးပါ၀င္မႈ၊ စည္းေ၀းပြဲမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြေသာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရး အစရွိေသာ နယ္ပယ္တုိ႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္တြဲဖက္၍ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 

ဤက႑တြင္