စီမံကိန္းအေၾကာင္းအရာ

Premier Skills သည္ ေဘာလုံးအသုံးျပဳျပီး ကမ႓ာတစ္လႊားမွ လူငယ္မ်ား ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး Afghanistan မွ Zambia တိုင္ေအာင္ အာရွ၊အာဖရိကႏွင့္ အေမရိကႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏိုင္ငံတြင္ ျဗိတိသွ် ေကာင္စီႏွင့္ Premier League တို႕၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည္။ 

Premier Skills သည္ ေဘာလံုးအားကစားကို အသံုးျပဳ၍ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းရွိ က်ားမသေဘာသဘာဝ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အစရွိသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။ Premier Skills သည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ တကမာၻလုံးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို Premier League ၏ ရပ္ရြာဖြံ႕ ျဖိဳး တိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားပို႕ခ်ရာတြင္ေက်ာ္ၾကားကြၽမ္းက်င္မႈကိုေပါင္းစပ္ကာ ေဘာလုံးကစားျခင္းကို အေျခခံ၍ ကမာၻအႏွံ႕အျပားရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ကိုဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္စတင္ခ်ိန္မွစ၍ လူငယ္ေပါင္း ၁.၆ သန္းကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံေပါင္း ၂၉ ႏိုင္ငံမွ နည္းျပႏွင့္ဒိုင္ေပါင္း ၂၀,၀၂၇  ေက်ာ္ကို ေမြးထုတ္ ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ မွ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိအာရံုစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈသည္ ၃ဝရာခိုင္ႏႈန္းအထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။ Premier Skills အစီအစဥ္မွတဆင့္ အဂၤလိပ္စာဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအား ကမာၻတဝွမ္း စိတ္လႈပ္ရွား ဖြယ္ရာအေကာင္းဆုံး ေဘာလုံးအဖြဲ႕အစည္းမွ ေဘာလုံးဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခမဲ့သင္ေထာက္ကူမ်ား ပို႕ခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အဆင့္ (၃) ဆင့္ျဖင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်ခဲ့ေသာ ဤနည္းျပသင္တန္းသည္ Premier Skills ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးေရရွည္တည္တံ့မႈ ေသခ်ာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤသင္တန္းကို ၿပီးဆံုးေအာင္တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ရပ္ရြာနည္းျပသင္တန္းကို သင္ၾကားႏိုင္သူမ်ားျဖစ္လာၿပီး Premier League နည္းျပမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းေပးေနမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရပ္ရြာနည္းျပ (၁ဝ) ဦးႏွင့္လက္ေထာက္နည္းျပ (၂) ဦးကို ၂ဝ၁၆ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Premier Skills အစီအစဥ္သည္ ရပ္ရြာ ေက်းလက္ရွိ ေဘာလံုးအားကစားအေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ေပးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄တြင္  အစီအစဥ္ စတင္ခ်ိန္မွ ယေန႕အထိ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ မြန္ျပည္နယ္မ်ားရွိ (၂၆၇) ဦးေသာ နည္းျပႏွင့္ ဒိုင္လူၾကီးမ်ားကို ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ၊ မသန္စြမ္းလူငယ္မ်ားအပါအဝင္ ၆၄၈၉ ဦးေသာ လူငယ္မ်ားကို သင္ၾကားေမြးထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

  • လမ္းေပၚမွကေလးငယ္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာကေလးမ်ားအပါအဝင္ ကို ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္။ 
  • လမ္းေပၚကေလးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ ပညာေရး၊ သင္တန္းႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈစသည့္ တိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖန္တိးေပးရန္။
  • လူငယ္မ်ား၊ ရပ္ရြာနည္းျပမ်ား၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္အားေပးၾကဖို႕ႏွင့္ ၄င္းတို႕ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပ့ံပိုးေပးၾကဖို႕ တိုက္တြန္းရန္။ 
  • Premier League ၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သေဘာထားခံယူခ်က္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ သင္ယူျခင္းကို အေျခခံ၍ ရပ္ရြာအတြင္း ေဘာလံုးကစားျခင္းတြင္ အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားကို တြဲဖက္ရန္။

External links