၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ယူေကသို႔ သြားေရာက္စရာမလိုဘဲ ယူေက ပညာအရည္အခ်င္းကို သင္ယူေလ့လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ သင္သည္ ကမၻာ၏ ဘယ္အရပ္၌ပဲရွိရွိ ကမၻာ့အဆင့္မီ ယူေက ပညာအရည္အခ်င္းတစ္ခုခုကို ရရွိႏိုင္ေစမည့္ ထူးထူးကဲကဲ အခြင့္အလမ္း မ်ားရွိေနပါၿပီ။

သင္ယူေလ့လာႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ

  • အေဝးသင္ သင္တန္းမ်ား၊ အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား
  • ယူေကမွ အာရွတြင္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ား
  • ယူေကရွိ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ယူေကသင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ပို႕ခ်ေနေသာ ေက်ာင္းမ်ား

အာရွ၌ ရရွိႏိုင္ေသာ ယူေက ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကို စံုစမ္းေလ့လာပါ။ အာရွရွိ ယူေက ေက်ာင္းမ်ားမွ ရရွိႏိုင္ေသာ မ်ားျပားလွသည့္ သင္ယူျခင္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ကူညီႏိုင္ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္၊ မေလးရွား၊ စကၤာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွတဆင့္ ယူေက ပညာအရည္အခ်င္း မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းအမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ အာရွအတြင္း၌ပင္ ယူေက ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ သင့္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းကို ဒီထက္တိုး၍ လိုက္စားဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ယူေက ျပင္ပ၌ ယူေက ပညာအရည္အခ်င္းတစ္ခုခုကို သင္ယူေလ့လာျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ရွာေဖြစံုစမ္း ၾကည့္ပါ။