ယူေက တကၠသုိလ္(သုိ႔)ေကာလိပ္(သုိ႔)ေက်ာင္း(သုိ႔) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစင္တာတစ္ခုခု၌ ပညာသင္ၾကားလိုပါသလား။

ယူေကတြင္ ပညာသင္ျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံတကာကအေလးထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထူးကဲ ေသာသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းအလားအလာမ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။

Education UK ၏ ဝက္ဆိုဒ္ ေပၚတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ယူေက ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ သင္တန္းေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခရီးစဥ္ စီစဥ္ျခင္းမွစ၍ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုကုိ က်င့္သားရျခင္း၌ အဆုံးရွိသည့္ ယူေကတြင္ ပညာသင္ၾကားရာ၍ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ 

Facebook ေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္လာေရာက္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ယူေက ပညာေရးကုိေရြးခ်ယ္တာပါလဲ?

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သင္သိပါရဲ႕လား

  • ကမၻာ့ထိပ္သီးတကၠသုိလ္ (၆) ခုအနက္ (၄) ခုသည္ (World Rankings, QS) ယူေက ၌ ရွိေနေၾကာင္း
  • ယူေကသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကမၻာကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု (International Comparative Performance of the UK Research Base, BIS) ျဖစ္ေၾကာင္း၊
  • ယူေကသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ယူရာ၌ ေရပန္းအစားဆုံးေသာ ခရီးပန္းတုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
  • ယူေက ပညာေရးကုိ သင္ယူခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာဘြဲ႕ရမ်ားသည္ မိမိတုိင္းျပည္၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သိသာထင္ရွားမ်ားျပားသည့္ လစာမ်ားရရွိၾကေၾကာင္း၊

ယူေက ပညာေရးသည္ သင္၏ပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ကုိ တုိးတက္ေအာင္လႈံ႕ေဆာ္အားေပးမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ တီထြင္ၾကံဆႏိုင္မႈ၊ သင့္အေနျဖင့္ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ယူေက သင္တန္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစမည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ယူေက၏ စာသင္ခန္းျပင္ပ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း တစ္မူျခားနားေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ခံစားႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယူေက ပညာေရးကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းမ်ားကုိရွာပါ။

ယူေက တြင္းရွိ ပညာသင္ယူရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ယူေက ပညာေတာ္သင္ဆု(သုိ႔)သင္တန္းတစ္ခုခုကုိ ရွာေဖြလုိပါသလား? ဘာကုိဘယ္မွာေလ့လာသင့္တယ္ ဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အကူအညီလုိပါသလား? အကူအညီေပးဖုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရွိေနပါသည္။

ယူေကတြင္ ပို႕ခ်လ်က္ရွိေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားကုိ Education UK ဝက္ဆိုဒ္ ေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ရွာေဖြေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ အမွီအျငမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဘြဲ႕ႀကဳိ Bachelor ဘြဲ႕မ်ား၊ HNDs မ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ Master ဘြဲ႕မ်ား၊ MBAs မ်ားႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕ အစရွိေသာ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

ငယ္ရြယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစားေန၍ ရေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကိုပါ ရွာၾကည့္လို႔ရႏိုင္ပါသည္။

သင္ယူမႈေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားတြင္ England, Northern Ireland, Scotland ႏွင့္ Wales ရွိ သင္တန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ား ကဲြျပားေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

သင္ ယူေကသို႕ မသြားမီ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

သင့္အေနျဖင့္ ယူေကမွာ ပညာသင္ၾကားဖို႔ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေနလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ယူေက ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဗီဇာမ်ား၊ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ား၊ ေငြေၾကး၊ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ ခရီးသြားျခင္း အစရွိေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္ေတြ႕အသံုးက်သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို စုစည္းေပးထားပါသည္။

လက္ေတြ႕အသံုးက်ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရႏိုင္ရန္အတြက္ Education UK ဝက္ဆိုဒ္ကို မသြားမီ အရင္ဖတ္႐ႈေစလိုပါသည္။

ယူေကတြင္ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ပညာသင္ယူျခင္း

ယူေကတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ပညာသင္ၾကားျခင္းသည္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ဘယ္လိုေနပါသလဲ?

ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ညပဲြလမ္းသဘင္မ်ား၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွ အစ စားစရာ၊ ေသာက္စရာ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ရာသီဥတုတို႔ပါ၀င္ေသာ ယူေကတြင္ ေနထိုင္ၿပီး စာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းကို Education UK website တြင္ စံုစမ္းရွာေဖြၾကည့္ပါ။ 

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားက ေရးထားေသာ blog မ်ား ႏွင့္ ၎တို႕မွ ေျပာေသာ အေတြ႕အၾကံုမ်ားပါဝင္သည့္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

External links