Our work with teachers

အစိုးရ ဌာနမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အေျခခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳေက်ာင္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားဆီသို႕ ႏွစ္စဥ္ ၎တို႕ လိုအပ္သည့္ သင္ၾကားေရးသင္တန္းမ်ားကို ေစလႊတ္ပို႕ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္ေသာ ဆရာမ်ားမွာ မိမိတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ျပည္နယ္ပုိင္းဆုိင္ရာက႑၊ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက႑ႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔မွ ျဖစ္ပါသည္။

ဤက႑တြင္

အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာက႑တြင္ ကၽြန္ပ္တုိ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘက္စံုလႊမ္းျခံဳေသာ ပညာေရးက႑ ႏွင့္ အမ်ိဳးသာပညာေရးက႑ အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ရျခင္းကို အလြန္ဂုဏ္ယူပါသည္။

လူမႈအဖြဲ႕အစည္း စင္တာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ ေလ့က်င့္ေရးဆရာမ်ားသည္ ေနာက္ဆုုံးေပၚႏွင့္ အေကာင္းဆုံးအဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ရွိေသာေဒသခံဆရာမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝေပးပါသည္။