©

Mat Wright

ပထမႏွစ္၀က္ဆီႀကိဳဆုိအပ္ပါတယ္။
၂၀၁၉ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္

သင္တန္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေရး - သင္တန္းမစတင္မီ

သင္တန္းမစတင္မီမွာ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ ပစၥည္းပစၥယအားလုံး သင့္ထံမွာရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။ 

  • မိမိသင္တန္းအခ်ိန္ဇယားကုိ သိရွိၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိပါသည္။ ေငြသြင္းစဥ္ရရွိခဲ့သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ သင္တန္းအခ်ိန္ဇယားကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
  • ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ျမန္မာ)ကုိ Facebookတြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈပါသည္။ (မိမိတုိ႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာကုိ (like)လုပ္ပါ။)
  • စာၾကည့္တုိက္အသင္း၀င္ ေက်ာင္းသူ/သားျဖစ္ရန္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။ ဆက္လက္စူးစမ္းပါ။
  • မိမိသင္တန္းဖတ္စာကုိ ၀ယ္ယူၿပီးပါၿပီ။ 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသင္တန္းဖတ္စာမ်ားကုိ ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ 

Myanmar Book Centre (ဆုိင္-၂)အမွတ္-၅၆၁-၅၆၇, အခန္း(၃) ေျမညီထပ္၊ MAC Tower (၁)

ဖုန္း- ၃၇၀၅၃၂၊ ၃၈၄၅၀၈၊ ၀၉-၇၁၀ ၁၅၉၉၃

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ေငြလက္ခံျဖတ္ပုိင္းကုိ ျပသျခင္းျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဖတ္စာအုပ္မ်ားအျပင္ အျခားစာအုပ္မ်ားအတြက္ (၁၀%)ေလွ်ာ့ေစ်းရရွိႏုိင္ပါသည္။ 

  • စာသင္ခန္းျပင္ပ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈကုိ နားလည္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ ျပန္လွန္သုံးသပ္ရန္၊ ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္ႏွင့္ အိမ္စာလုပ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါမည္။ ဖတ္ၾကားျခင္း နားေထာင္ျခင္းတုိ႔မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႔ျဖိဳးရန္ႏွင့္ အဂၤလိ္ပ္စာ တုိးတက္ေစရန္ ထူးကဲေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆရာ/မမွ သင္ၾကားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္းအႀကံေပးပါလိမ့္မည္။ ဒီေန႔ပဲ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တုိက္က စာအုပ္တစ္အုပ္ငွား (သုိ႔မဟုတ္) Learn English Website က podcast တစ္ခုကုိ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္လုိက္ပါလား။

သင္တန္းအတြက္ျပင္ဆင္ေရး- သင္တန္းပထမပတ္

သင္တန္းပထမပတ္တြင္ သင္တန္းဆရာ/မမွ သင္တန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ရွင္းျပျခင္း၊ သင္ၾကားေရးကုိပုိမုိထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နည္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းမ်ား ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးပါမည္။ 

ဆရာ/မအားေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အားလုံး ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ (သုိ႔မဟုတ္) click လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္စူးစမ္းပါ။

ဆရာ/မမ်ား၏ အမည္ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာကုိ သိပါသည္။ ေမးစရာရွိလွ်င္၊ အႀကံရယူလုိလွ်င္ မည္သူအားဆက္သြယ္ရမည္မွန္း သိရွိပါသည္။

ဆရာ/မထံမွအီးေမးလ္လိပ္စာေတာင္းယူပါ။ ထုိ႔အျပင္ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မွလည္း သင့္ေမးခြန္းအားလုံး ႀကိဳးပမ္းေျဖဆုိေပးပါမည္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာအျပည့္အစုံကုိ ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ။ 

အတန္းပ်က္ခဲ့လွ်င္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္မွန္း သိပါသည္။

အတန္းပ်က္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္က်မက်န္ရစ္ေအာင္ ေနာက္တစ္တန္းမတုိင္မီ မိမိကုိယ္တုိင္ သင္ခန္းစာအား ေလ့လာထားရန္လုိပါမည္။ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ား သိရွိရန္ ဆရာ/မအား အီးေမးလ္ျဖင့္ဆက္သြယ္ျခင္း အတန္းေဖာ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳပါ။ အတန္းအားလုံးတက္ရန္အႀကံေပးလုိၿပီး သင္တန္းေအာင္ျမင္ရန္ အတန္း(၈၀%)ရာႏႈန္း တက္ရပါမည္။ 

အတန္းခ်ိန္မွန္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ အတန္းေနာက္က်လွ်င္ အတတ္နည္းၿပီး စကားသစ္ ေလ့က်င့္ရန္ အခြင့္အလမ္းလည္း ေလွ်ာ့ပါးေစပါမည္။ 

မိမိသင္တန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိရွင္းျပသည့္'ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္အဆုိ (Can Do Statement)'ကုိ ရရွိဖတ္ၾကားၿပီးပါၿပီ

ဆရာ/မထံမွ တစ္ေစာင္ေတာင္းယူပါ။ 

မီးေဘးႏွင့္ အေရးေပၚလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအေၾကာင္း၊ အတန္းတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ကပ္ထားေၾကာင္း သိရွိပါသည္။

အေရးေပၚထြက္ေပါက္ကုိ အခန္းတုိင္းတြင္ ျပထားပါသည္။ အခ်ိန္ယူဖတ္ရႈၿပီး သိလုိေရးရွိက ဆရာ/မအား ေမးျမန္းပါ။ 

အသံထြက္ေကာင္းေစရန္ Learn English Sounds Right app ႏွင့္ Mcmillan Sounds app တုိ႔ကုိ မိမိဖုန္းတြင္ ေဒါင္းလုဒ္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

စာသင္ခန္းတုိင္းတြင္ စကားသံျပဇယား(phonemic chart)ကပ္ထားၿပီး သေကၤတကုိ ဆရာ/မမွ ရွင္းျပကာ အျခားအသံထြက္နည္း အႀကံမ်ားလည္း ေပးပါမည္။ အဆုိပါ app တစ္ခုခုကုိ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အတန္းတြင္း အတန္းျပင္ပ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကား သင္ၾကားေပးမည့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အဘိဓာန္ (Learner's dictionary) (သုိ႔မဟုတ္) အြန္လုိင္းမွ Learner's dictionary ကုိ ရယူသုံးစြဲႏုိင္ပါသည္။

Learner's dictionary မွစကားလုံး၊ စကားစုမ်ား၊ အသံထြက္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္သုံးေစႏုိင္ရန္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပထားပါသည္။ http://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/ 

အရင္းအျမစ္ႏွင့္ဖုန္းအပလီေကးရွင္းမ်ား

စာသင္ခန္းျပင္ပ သင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ စာသင္ခန္းတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေပးအပ္သည့္ အရာအားလုံး အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ေလ့လာသင္ၾကားေရးကုိ ထိန္းမတ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

စာေမးပြဲစစ္ျခင္းႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ေတြ႔က်က် စကားေျပာၿပီး တုိးတက္မႈရွိေစရန္ မိမိတုိ႔ ရည္သန္ပါသည္။ သင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ တစ္ဦးခ်င္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မည္ ဆုိသည္ကုိ သင္ႏွင့္ သင္၏ဆရာ/မတုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ သိရွိႏုိင္ေစရန္ မိမိတုိ႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတုိ႔လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ သင္တန္းကာလအတြင္း စာေမးပြဲ၊ အမွတ္ေပးပုံႏွင့္ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းမ်ားအေၾကာင္း ဆရာ/မမွ ရွင္းျပပါမည္။ 

လုံျခဳံေရးစစ္ေဆးမႈအတြက္အေရးႀကီးထုတ္ျပန္ခ်က္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီပရိ၀ုဏ္အတြင္း အားလုံးအတြက္ ပုိမုိလုံျခဳံေဘးကင္းေစရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လုိက္နာရပါမည္။ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့လွ်င္ နားလည္ေပးပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ဆက္လက္စူးစမ္းရန္။

ဆက္သြယ္ရန္

သင္တန္းအေၾကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိလွ်င္ မိမိတုိ႔အား ဆက္သြယ္ရန္ ၀န္မေလးပါႏွင့္။ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ကူညီပါမည္။ 

ဖုန္း-
၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈, ၂၅၄၉၆၃

အီးေမးလ္
enquiries@mm.britishcouncil.org 

Facebook messenger
http://m.me/BritishCouncilMyanmar 

Facebook page
www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar 

အြန္လိုင္းမွ စုံစမ္းရန္ form
www.britishcouncil.org.mm/contact/message 

Customer Service ေကာင္တာ ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား
တနလၤာမွ စေန - နံနက္ ၈:၃၀မွ ညေန ၆:၃၀
တနဂၤေႏြ - နံနက္ ၈:၃၀မွ ညေန ၅:၀၀