အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ

သင္၏ အဂၤလိပ္စာကိုတုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ သင္၏ ဘဝကို အျပည့္ဝဆံုးဖန္တီးပါ။ 

သင္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား ယံုၾကည္မႈရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ျခင္းသည္ သင္၏ဘ၀ကို နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ သင္၏အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း တုိးတက္ေစပါမည္။ သင္၏ လူေနမႈဘ၀ကိုလည္းတုိးတက္ေစ မည္။ အင္တာနက္မွလည္း အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆံုးရရွိႏိုင္ေစရန္ သင့္အား ကူညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ သင့္အား အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္လာေစရန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကို ယံုၾကည္မႈရွိရွိ ေျပာႏိုင္၊ နားေထာင္ႏုိင္၊ ဖတ္ႏုိင္၊ ေရးႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ႏွင့္ အတူေလ့လာျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ပံုမွန္ေန႕စဥ္ဘ၀မွ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆံုး ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ကမၻာ့အက်ယ္ျပန္႕ဆံုးအျပည့္စံုဆံုး ေသာအြန္လုိင္းေလ့လာေရးသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသလို ႏုိင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳအရည္အခ်င္း မွတ္တမ္းမ်ားဆီသို႕လည္း လက္လွမ္းမွီေစသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ တြင္ ေလ့လာျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမုိမ်ားျပားပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ သင္သည္ အဂၤလိပ္စာကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနႏွင့္ ေလ့လာေနသည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္လက္ရွိ စြမ္းရည္မ်ားကို ထိပ္ဆံုးေရာက္ေအာင္ျမွင့္တင္ခ်င္၍ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ အထူးကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာတတ္ သူျဖစ္လာေစရန္ေလ့လာေနသည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္အတြက္ အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးသင္တန္းက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ဆီတြင္ရွိေနပါသည္။ 

ဘဝတြင္ အေကာင္းဆံုးအရာမ်ားရရွိလာရန္ သင့္အားကူညီေပးႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အျခားရရွိႏို္င္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေအာက္တြင္ေလ့လာပါ။

အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ သင္ယူမႈကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း

သင့္အတြက္အေကာင္းဆုံးသင္ယူႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းကိုေရြးလိုက္ပါ

Classroom

Online

Mobile app