ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္း၏ မည့္သည့္ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မဆို သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူလုိပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ရန္ တုံ႔ဆုိင္းျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ 

သင့္အား အကူအညီေပးရမည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းသည္ထက္ပင္ ပိုေနပါေသးသည္။ 

သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဖုန္းျဖင့္ ေခၚဆိုဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ (သို႔) Contact Form ေခၚ ဆက္သြယ္ရန္ ေဖာင္ပုံစံကို သုံး၍ အီးေမးလ္ ပို႔ႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဖုန္းဆက္လိုက္ပါ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အြန္လိုင္းမွ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ

ကြၽန္ုပ္တို႕၏ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရးဌာန