ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္း၏ မည့္သည့္ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မဆို သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူလုိပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဆက္သြယ္ရန္ တုံ႔ဆုိင္းျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ 

သင့္အား အကူအညီေပးရမည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းသည္ထက္ပင္ ပိုေနပါေသးသည္။ 

သင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ဖုန္းျဖင့္ ေခၚဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ (သို႔)Contact Form ေခၚ ဆက္သြယ္ရန္ ေဖာင္ပုံစံကို သုံး၍ျဖစ္ေစ၊ enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔ျဖစ္ေစ အီးေမးလ္ ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဖုန္းဆက္လိုက္ပါ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အြန္လိုင္းမွ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ

ကြၽန္ုပ္တို႕၏ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရးဌာန