ကမ္းနားလမ္း႐ုံးတြင္ face-to-face ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါေပးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

ကြၽႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္း၏ မည့္သည့္ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မဆို သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူလိုပါက ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

သင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ဖုန္းျဖင့္ ေခၚဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ (သို႔)Contact Form ေခၚ ဆက္သြယ္ရန္ ေဖာင္ပုံစံကို သုံး၍ျဖစ္ေစ၊ enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔ျဖစ္ေစ အီးေမးလ္ ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဖုန္းဆက္လိုက္ပါ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အြန္လိုင္းမွ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ

ကြၽန္ုပ္တို႕၏ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရးဌာန