ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သင္ၾကားေရးစင္တာေပါင္း (၃)ေနရာရွိပါသည္။ အေသးစိတ္မ်ားသိရွိရန္ Contact and location ကိုႏွိပ္ပါ။

About

ေလ့လာမႈတစ္ခုသည္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပတ္၀န္းက်င္လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ေက်ာင္းသည္ ဆရာမ်ားသင္ၾကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ေလ့လာသူမ်ားေလ့လာႏုိင္ရန္ ကူညီေပးရန္ တိတိက်က်ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး အမွန္တကယ္ တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခုမွ အျမင့္မားဆံုး အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေခတ္မွီေသာ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကလည္း ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို သူတုိ႕၏သင္ခန္းစာမ်ား အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္လာေစရန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ အသံုး၀င္လာေစရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားပါသည္။ မိဘမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ စိတ္ႏွလံုးေအးခ်မ္းမႈကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ သြားလာေရးလြယ္ကူမႈတြင္ အျမင့္ဆံုး စံႏႈန္းစံထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။

Calendar

၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြက္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား (သင္ၾကားေရးဌာန)

Date Day Holiday
2 January 2022 Sunday Kayin New Year
4 January 2022 Tuesday Independence Day
12 February 2022 Saturday Union Day
2 March 2022 Wednesday Peasants' Day
16 March 2022 Wednesday Full Moon Day of Tabaung
11-16 April 2022 Monday-Saturday Thingyan Water Festival
17 April 2022 Sunday Myanmar New Year
1 May 2022 Sunday Labour Day
12 July 2022 Tuesday Full Moon Day of Waso
19 July 2022 Tuesday Martyrs' Day
9 October 2022 Sunday Full Moon Day of Thadingyut
7 November 2022 Monday Full Moon Day of Tazaungmone
17 November 2022 Thursday National Day
22 December 2022 Thursday Kayin New Year
25 December 2022 Sunday Christmas Day
31 December 2022 Saturday New Year Day

၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြက္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား (သင္ၾကားေရးဌာနမဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

Date Day Holiday
2 January 2022 Sunday Kayin New Year
4 January 2022 Tuesday Independence Day
12 February 2022 Saturday Union Day
2 March 2022 Wednesday Peasants' Day
16 March 2022 Wednesday Full Moon Day of Tabaung
27 March 2022 Sunday Armed Forces Day
9-16 April 2022 Saturday-Saturday Thingyan Water Festival
17 April 2022 Sunday Myanmar New Year
1 May 2022 Sunday Labour Day
14 May 2022 Saturday Full Moon Day of Kasong
10 July 2022 Sunday Hari Raya Haji (Date subject to change)
12 July 2022 Tuesday Full Moon Day of Waso
19 July 2022 Tuesday Martyrs' Day
8-10 October 2022 Saturday-Monday Full Moon Day of Thadingyut
24 October 2022  Monday Deepavali (Date subject to change)
6-7 November 2022 Sunday-Monday Full Moon Day of Tazaungmone
17 November 2022 Thursday National Day
22 December 2022 Thursday Kayin New Year
25 December 2022 Sunday Christmas Day

**သင္ၾကားေရးဌာနမဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္္ဘာသာစကားသင္တန္းမွလြဲ၍ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးပါဝင္သည္။

Contact and location

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာမွ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ကမ္းနားလမ္း႐ုံးတြင္ သင္ၾကား‌ေရးဌာနႏွင့္ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ face-to-face ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္အတြက္ လာေရာက္လိုပါက ေဖာ္ျပပါ link မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းရယူရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

  • စာေမးပြဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဤေနရာ ကို ႏွိပ္ပါ။ 
  • သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္  ဤေနရာ ကို ႏွိပ္ပါ။ 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ကမ္းနားလမ္း)
၇၈ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း +၉၅ (၉) ၇၇၇၀၀၁၈၂၂၊ ၇၇၇၀၀၁၈၀၈

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (Junction City)
တိုက္ယူနစ္ ၅-၁၀၊ ၅ လႊာ၊ အေဆာက္အဦး အမွတ္ ၃ (ေအ)၊ Junction City တာဝါ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ၂၇ လမ္ေထာင့္း၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္
ဖုန္း +၉၅ (၉) ၇၇၇၀၀၁၈၂၂၊ ၇၇၇၀၀၁၈၀၈

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (The British School Yangon)
ေတာ္ဝင္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း +၉၅ ၉၇၇၇ဝဝ၁၈၂၂

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (Dulwich College Yangon)
ၾကယ္စင္အိမ္ရာ (Star City)၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားလမ္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း +၉၅ ၉၇၇၇ဝဝ၁၈ဝ၈

enquiries@mm.britishcouncil.org
www.facebook.com/britishcouncilmyanmar/

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္

သင္ၾကားေရးဌာန ေန႔ရက္ ပုံမွန္ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ကမ္းနားလမ္း)

တနလၤာမွ ေသာၾကာ

မနက္ ၉နာရီမွညေန ၄နာရီ ၃၀မိနစ္
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (Junction City) တနလၤာမွတနဂၤေႏြ  မနက္ ၉နာရီမွညေန ၅နာရီ
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (The British School Yangon) ယာယီပိတ္ထားပါသည္။

စာသင္ၾကားခ်ိန္

ေန႔ရက္ ပုံမွန္ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား
တနလၤာမွ တနဂၤေႏြ မနက္ ၇နာရီမွ ည ၈နာရီ၁၅မိနစ္
မျှဝေပါ