ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သင္ၾကားေရးစင္တာေပါင္း (၃)ေနရာရွိပါသည္။ အေသးစိတ္မ်ားသိရွိရန္ Contact and location ကိုႏွိပ္ပါ။

About

ေလ့လာမႈတစ္ခုသည္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပတ္၀န္းက်င္လိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းတြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ေက်ာင္းသည္ ဆရာမ်ားသင္ၾကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ေလ့လာသူမ်ားေလ့လာႏုိင္ရန္ ကူညီေပးရန္ တိတိက်က်ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ သင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး အမွန္တကယ္ တုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခုမွ အျမင့္မားဆံုး အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေခတ္မွီေသာ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာမ်ားကလည္း ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို သူတုိ႕၏သင္ခန္းစာမ်ား အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္လာေစရန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ အသံုး၀င္လာေစရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားပါသည္။ မိဘမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ စိတ္ႏွလံုးေအးခ်မ္းမႈကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ား လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ သြားလာေရးလြယ္ကူမႈတြင္ အျမင့္ဆံုး စံႏႈန္းစံထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။

Calendar

၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြက္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ား

 

Date Day Holiday
4 January 2023 Wednesday Independence Day
2 February 2023 Sunday Union Day
2 March 2023 Thursday Peasants' Day
5 March 2023 Sunday Full Moon Day of Tabaung
27 March 2023 Monday Armed Forces Day
9 April 2023 ~ 17 April 2023 Sunday ~ Monday Myanmar New Year Holidays
1 May 2023 Monday World Labour Day
3 May 2023 Tuesday Full Moon Day of Kasone
19 July 2023 Wednesday Martyrs' Day
1 October 2023 Tuesday Full Moon Day of Waso
28 October 2023 ~ 30 October 2023 Saturday ~ Monday Full Moon Day of Thadingyut Holidays
26 November 2023 ~ 27 November 2023 Sunday ~ Monday Full Moon Day of Tazaungdaing Holidays
7 December 2023 Thursday National Day
25 December 2023 Monday Christmas Day

Contact and location

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာမွ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ကမ္းနားလမ္း႐ုံးတြင္ သင္ၾကား‌ေရးဌာနႏွင့္ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ face-to-face ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ကမ္းနားလမ္း)

၇၈ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း +၉၅ (၉) ၉၄၀၀၇၀၀၉၉

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (Junction City)
တိုက္ယူနစ္ ၅-၁၀၊ ၅ လႊာ၊ အေဆာက္အဦး အမွတ္ ၃ (ေအ)၊ Junction City တာဝါ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ၂၇ လမ္ေထာင့္း၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္, ရန္ကုန္
ဖုန္း +၉၅ (၉) ၀၉၇၇၇၀၀၁၃၇၆ ၊ ၇၇၇၀၀၁၃၇၈

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (The British School Yangon)
ေတာ္ဝင္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း +၉၅ ၉၇၇၇ဝဝ၁၈၂၂

enquiries@mm.britishcouncil.org

www.facebook.com/britishcouncilmyanmar/

ဝန္ေဆာင္မႈေပးခ်ိန္

သင္ၾကားေရးဌာန ေန႔ရက္ ပုံမွန္ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ကမ္းနားလမ္း)

တနလၤာမွတနဂၤေႏြ

မနက္ ၉နာရီမွညေန ၅နာရီ
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (Junction City) တနလၤာမွတနဂၤေႏြ  မနက္ ၉နာရီမွညေန ၅နာရီ
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (The British School Yangon) စေနေန႔ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔ မနက္ ၈ နာရီမွညေန ၅နာရီ
မျှဝေပါ