ယုံၾကည္မႈရွိလာေစဖို႔ ပ်ိဳးေထာင္ေပးမယ္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို လဲတိုးတက္လာေစမယ္ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ားက သင္ႏွင့္အတူ သင့္ကေလးငယ္ရဲ႕ တိုးတက္မႈေျခလွမ္းတိုင္းမွာ ပံ့ပိုးကူညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕  အလားအလာကို မိဘမ်ား သိျမင္ထားသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔လဲ သိျမင္ၿပီး သူတို႔ေလးေတြ သိသိသာသာတိုးတက္မႈရွိလာဖို႔  ကူညီေပးရန္ စိတ္လႈပ္ရွားေနပါၿပီ 

သင့္ကေလးငယ္ရဲ႕ စြမ္းရည္ေရာ ယုံၾကည္မႈမွာပါ တိုးတက္လာတာကို ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕သင္တန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မယ့္အျပင္ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းနဲ႔  ေအာင္ျမင္မႈအတြက္လိုအပ္တဲ့ အျခားစြမ္းရည္မ်ားပါ တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

သင်တန်းများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်

သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာရန္

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ

သင္၏အလုပ္အကိုင္ကိုတိုးတက္လို၍ျဖစ္ေစ၊ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ျပင္ဆင္လို၍ျဖစ္ေစ၊လူမႈဆက္ဆံေရးတိုးတက္လို၍ျဖစ္ေစကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သင္တန္းမ်ားကသင္၏ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား

သင့္ကေလးကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာရင္း ဘာသာစကားစြမ္းရည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ အေရးပါေသာအျခားစြမ္းရည္မ်ားကိုပါ ေလ့လာသင္ယူေစလိုက္ပါ။

အဂၤလိပ္စာကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဘာေၾကာင့္သင္ယူေလ့လာပါသလဲ

ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္ေက်ာ္ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကဳံ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚ သင္ၾကားနည္းစနစ္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာဆရာမ်ားႏွင့္အတူ သင္၏ ဘာသာစကားရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

သင္ၾကားေရးဌာန

ေလ့လာမႈတစ္ခုေအာင္ျမင္ေစရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာပတ္၀န္းက်င္လိုအပ္ပါသည္။ ဆရာမ်ားသင္ၾကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ေလ့လာသူမ်ားေလ့လာႏုိင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေက်ာင္းကို တိတိက်က်ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား

အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ယူေကပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သင့္ထံသို႕ လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္ လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမွီေရာက္ရွိရန္ သင္လိိုအပ္ပါသလား။