ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ၾကားမႈကြၽမ္းက်င္ဆရာမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ယူၾကပါစို႔

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေလ့လာသင္ယူသူဦးေရ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

သင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာဆရာမ်ားက သင္၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးပါမည္ – ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ယေန႔ပဲ စတင္လိုက္ပါ။

သင္၏ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသင္ယူမႈခရီးလမ္းကို စတင္လိုက္ပါ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ေအာက္ပါအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ

သင္၏အလုပ္အကိုင္ကိုတိုးတက္လို၍ျဖစ္ေစ၊ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ျပင္ဆင္လို၍ျဖစ္ေစ၊လူမႈဆက္ဆံေရးတိုးတက္လို၍ျဖစ္ေစကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သင္တန္းမ်ားကသင္၏ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား

သင့္ကေလးကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာရင္း ဘာသာစကားစြမ္းရည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ အေရးပါေသာအျခားစြမ္းရည္မ်ားကိုပါ ေလ့လာသင္ယူေစလိုက္ပါ။

အဂၤလိပ္စာကိုကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဘာေၾကာင့္သင္ယူေလ့လာပါသလဲ

ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္ေက်ာ္ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကဳံ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚ သင္ၾကားနည္းစနစ္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာဆရာမ်ားႏွင့္အတူ သင္၏ ဘာသာစကားရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

သင္ၾကားေရးဌာန

ေလ့လာမႈတစ္ခုေအာင္ျမင္ေစရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာပတ္၀န္းက်င္လိုအပ္ပါသည္။ ဆရာမ်ားသင္ၾကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ေလ့လာသူမ်ားေလ့လာႏုိင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေက်ာင္းကို တိတိက်က်ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား

အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ယူေကပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆုိင္ရာ ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သင့္ထံသို႕ လွ်င္ျမန္စြာႏွင့္ လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမွီေရာက္ရွိရန္ သင္လိိုအပ္ပါသလား။