ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ကတည္းကျဖစ္ပါသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ရုံးမ်ားရွိၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာအစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏုိင္ငံအႏွံ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အစိုးရပညာေရးက႑ ႏွင့္ပါ တုိးပြားလာေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိၿပီး၊ ယူေကႏိုင္ငံံကိုယ္စား ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရသို႕ ကမ္းလွမ္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရင္းႏီွးစြာဆက္ဆံမႈမ်ား တုိးတက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ား (NGO) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ား (CBO) အား လူ႕အခြင့္အေရး အသိစိတ္ဓာတ္ရွိမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပံ့ပိုးခဲ့ေသာအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ မွတ္တမ္းရွိမႈအေပၚ အေျခခံ၍ စာခ်ဳပ္ျဖင့္အလုပ္အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းမ်ားကို လက္ခံခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ မႈမ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

  • ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အေျပာင္းအလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူမ်ားကို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မွ မတူေသာ အသံုးျပဳရန္ေနရာႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေပးေနၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုမ်ား/ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ႀကီးမားၿပီး လႈပ္ရွားသက္၀င္ေနေသာ ကြန္ယက္တစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
  •  ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဆုံစည္းႏွင့္ အမေတဟုအမည္ေပးထားေသာ FCDO/SIDA မွေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းစီမံ ကိန္းႏွစ္ခုမွတဆင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ NGO မ်ား၊ INGO မ်ားႏွင့္ CBO မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
  • "လူမႈေရးအသိစိတ္ရွိသည့္ စြန္႕ဦးတည္ထြင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္မ်ား" ဟူေသာ အစီအစဥ္မွတဆင့္  လူမႈအသိစိတ္ရွိေသာ စီးပြားေရးက႑တစ္ခု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 
  • တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈစသည့္က႑တုိ႕တြင္လည္း ပူးတြဲေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ 
  • ႏွစ္စဥ္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ရုံးမ်ားသို႕ လာေရာက္သူမ်ား ႏွစ္စဥ္ ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ 
  • ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏စာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ အသင္း၀င္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႕တြင္ရွိေသာ ေဝးလံေသာေဒသမ်ားရွိေလ့လာေရးစင္တာ (၁၉) ခု၏ ကြန္ရက္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
  • ႏွစ္စဥ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကာေရးဌာနတြင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း (၃,၀၀၀) ေက်ာ္သင္ၾကားေပးၿပီး စာေမးပြဲေပါင္း (၈၅,၀၀၀)ေက်ာ္ က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။
  • ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္မ်ားကို အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈသူေပါင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ပို႔ခ်ေသာအြန္လိုင္းအခမဲ့သင္တန္းမ်ားအား ေလ့လာသူေပါင္း ၂၆,၀၀၀ ေက်ာ္မွ တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၾကပါသည္။ 
  • ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ တြင္ follower ေပါင္း ၂.၃ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
မျှဝေပါ