ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ လူမ်ားၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားကတစ္ဆင့္ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားကို ျဗိတိသွ် ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တီထြင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ေစမည့္ အခြင့္အေရးကို ေပးပါသည္။

ဤက႑တြင္

ခ်င္း အမ်ိဳးသမီး လက္မႈပညာရွင္မွ ႐ိုးရာ လက္ယက္ခ်ည္ထည္အား ပုံစံေဖာ္ေနစဥ္

အႏုပညာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ားႏွင့္ ယူေက ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားမွ တဆင့္ေဒသဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အားျဖည့္ေပးပါသည္။

ပညာေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္သေဘာတူထားေသာဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ကူညီျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္လာေစ‌ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။